header


คำซ้ำ คือ คำ ๆ เดียวหรือคำมูลคำเดียวออกเสียงซ้ำกัน 2 ครั้ง ซึ่งเมื่อออกเสียงซ้ำกันแล้ว ความหมายของคำจะเปลี่ยนไป คือกลายเป็นคำใหม่ที่มีความหมายใหม่
1. การซ้ำคำที่สื่อความหมายพหูพจน์ เช่น
เพื่อน ๆ จะมาถึงพรุ่งนี้ (เพื่อน ๆ หมายถึงเพื่อนหลายคน)
2. คำซ้ำจะช่วยบอกจำแนกแยกประเภท เช่น
แจกเป็นคน ๆ (แจกแต่ละคน)
3. คำซ้ำบางคำ ทำให้ความหมายของคำเบาลง เช่น
สีแดง ๆ (สีที่จัดอยู่ในจำพวกสีแดง แต่ไม่แดงเท่ากับสีแดง)
4. คำซ้ำทีแสดงความไม่แน่ใจ เช่น
เขาปลูกบ้านแถว ๆ สี่แยก
5. คำซ้ำที่มีความหมายในเชิงอุปมา เช่น
ของกล้วย ๆ แค่นี้ยังทำไม่ได้ (ของง่าย ๆ )คำซ้อน คำที่ประสมชนิดหนึ่งที่เกิดจากการนำคำมูลที่มีความหมายคล้ายกันหรือเหมือนกันมาประสมกัน แบ่งเป็นชนิดต่าง ๆ ได้ดังนี้
- ความหมายเหมือนกัน ซ้อนกัน เช่น บ้านเรือน ดูดดื่ม
- ความหมายตรงกันข้ามซ้อนกัน เช่น ผิดชอบ ชั่วดี ได้เสีย
- ความหมายเป็นไปในทำนองเดียวกันซ้อนกัน เช่น หูตา ใจคอ เนื้อตัวโดย : นางสาว รัตนารี เสริมแก้ว, โรงเรียนเทศบาลบ้านคูหาสวรรค์ ถ.ช่วยทุกขราษฏร์ ต.คูหาสวรรค์ อ.เมือง จ.พัทลุง, วันที่ 24 มีนาคม 2545