เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอน

เครื่องหมายวรรคตอนเป็นเครื่องหมายที่ใช้ประกอบคำ วลี ประโยค หรือข้อความ เพื่อกำหนดให้รู้ความหมายได้ชัดเจนยิ่งขึ้น และช่วยให้อ่านได้ถูกต้อง เรามาทำความรู้จักเครื่องหมายเหล่านั้นกันว่ามีชื่อเรียกว่าอะไร และใช้อย่างไร

เครื่องหมายจุลภาค ( , ) จุดลูกน้ำ
เขียนคั่นคำ ข้อความมากมาย
เขียนหลังอักษร จำนวนเลขเรียงราย
คำย่อทั้งหลาย มหัพภาค ( . ) คู่กัน
เธอเข้าใจไหม ? เครื่องหมายปรัศนีย์
เป็นเครื่องหมายที่ให้ตอบสัมพันธ์
เขียนหลังโจทย์คณิตให้คิดเร็วพลัน
เครื่องหมายอีกอัน เรียก อัศเจรีย์ ( ! )
เครื่องหมายตกใจ เอ๊ะ ! โอ๊ย ! โอ้โฮ !
ไม่ต้องตาโตหลังคำอุทานนะซี
นขลิขิต ( ) วงเล็บอันนี้
มีหลายวิธีใช้เขียนเป็นข้อ
วิชาคณิต นขลิขิต กำกับ
ให้หาผลลัพธ์ในวงเล็บแล้วทำต่อ
ใช้ขยายความข้างหน้าให้เพียงพอ
เครื่องหมายพูดจ้ออัญประกาศ “.....”งามหรู
ส่วนไม้ยมก ( ๆ )หรือไม้ซ้ำคำ
เขาให้อ่านซ้ำสองครั้งนะหนู
เขียนไปยาลน้อย ( ฯ ) ท้ายคำให้รู้
เครื่องหมาย ( ฯ ) มีอยู่ให้อ่านเต็มคำ
เขียนไปยาลใหญ่ ( ฯลฯ ) เรียกเครื่องหมายละ
ยังมีอีกจ้ะจุดไข่ปลา (.....) ขอแนะนำ
ละข้อความแทนสิ่งอื่นอีกหลายคำ
เราควรจดจำเหมือนไปยาลใหญ่
ยติภังค์ ( - ) นั้นเส้นสั้นใช้เขียนคั่นแยกคำ,พยางค์
สัญประกาศเส้นยาวบ้างเรียกอีกอย่างขีดเส้นใต้
บุพสัญญา ( “ )หรือลูกน้ำคู่
เขียนไว้ให้รู้แทนคำบรรทัดบน
เข้าใจการใช้แล้วไม่สับสน
ฝึกทบทวนอีกหนใช้ได้ถูกเอย
โดย : นางสาว วิไลพร ทองสุข, ร.ร วัดบางขุนเทียนนอก1 หมู่ 7 แขวงจอมทอง จอมทอง กรุงเทพฯ 10150, วันที่ 26 มีนาคม 2545