ตัวการันต์


เครื่องหมายทัณฑฆาต หรือตัวการันต์ ถ้าอยู่บนพยัญชนะตัวใด ไม่ออกเสียง พยัญชนะตัวนั้น เพื่อให้นักเรียนอ่านและเขียนคำที่มีตัวการันต์ ได้ โดยใช้เรื่องสั้นที่มีตัวการันต์ประกอบการอ่าน ดังนี้
พ่อขุนรามคำแหง พระมหากษัตริย์ องค์ที่ 3 แห่งกรุงสุโขทัย พระองค์ปกครองประชาชนเหมือนพ่อปกครองลูก พระองค์เป็นผู้ประดิษฐ์อักษรไทย ในสมัยนั้นการพาณิชย์ หรือ การค้าเจริญมาก มีการค้าขายกับชาวจีนใครทีทุกข์เดือดร้อน ก็ไปสั่นกระดิ่ง ที่หน้าประตูเมือง ในวันธรรมสวนะนิมนต์พระมาเทศน์ให้ประชาชนฟังที่ดงตาล พระองค์ทรงทนุบำรุง และบำเพ็ญประโยชน์ ต่อกรุงสุโขทัยเป็นอันมาก


โดย : นาง ผาสุข รัตนสุวรรณ, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 8 เมษายน 2545