คำคุณศัพท์และกริยาวิเศษณ์


Adjective or Adverb ?
คุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์
เป็นคำที่มักใช้สับสน เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาดังกล่าว
ให้สังเกตุคำที่ใช้กับคำคุณศัพท์ หรือกริยาวิเศษณ์
ถ้าใช้ขยายคำนามเป็นคำคุณศัพท์ Adjective
ถ้าใช้ขยายคำกริยาเป็นกริยาวิเศษณ์ Adverbแต่ให้สังเกตกริยาที่ใช้ด้วยถ้าเป็น linking verbs เช่น
is, am,are,was,were,seem
คำที่ตามหลังคำเหล่านี้ ควรเป็นคำ คุณศัพท์ Adjective
ประโยคใดใช้คุณศัพท์ หรือ กริยาวิเศษณ์ ให้ดุที่ชนิดของกริยาที่ใช้ในประโยคด้วย
ตัวอย่าง She is pretty.
is = linking verbs / pretty = adjective
He seems lazy.
seems = linking verb / lazy = adjective
กริยาบางตัวเช่น look,tasteand feel สามารถใช้เป็น linking verbs หรือ action verbsได้
ขึ้นอยู่กับการนำไปใช้ในประโยค เช่น
The monster looked fiece.
looked = linking verb / fiece = adjective
The monster looked fiecely at me.
looked = action verb / fiecely = adverb
ข้อควรจำ ใช้กริยาวิเศษณ์ ไม่ใช้คุณศัพท์ สำหรับขยายคำกริยาโดย : นาง ดาวรรณ์ เอมนิล, โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120, วันที่ 17 เมษายน 2545