คำคุณศัพท์


ประเภทของคำคุณศัพท์ (Adjectives)

1) Descriptive adjectives
2) Demonstrative adjectives
3) Proper Adjectives
4) Numeral Adjectives
5) Possessive Adjectives
6) Quantitative Adjectives
คำคุณศัพท์ คือคำที่ทำหน้าที่ขยายคำนามหรือคำสรรพนาม ที่สำคัญมีดังนี้
1) Descriptive adjectives คือคำคุณศัพท์ที่บอกลักษณะ คุณภาพ ขนาด สี
รูปร่าง ของคำนามที่มันประกอบเช่น
beautiful สวยงาม
ugly ขี้เหล่
new ใหม่
old เก่า
big ใหญ่
small เล็ก
clean สะอาด
dirty สกปรก
good ดี
bad เลว
She is beatiful.
Daeng's room is dirty.
Tammy is a good tennis player.
การเรียงลำดับคำคุณศัพท์ที่มีอยู่ในประโยคเรียงได้ตามนี้
1. คำคุณศัพท์ที่บอกสี ที่มา(มาจากไหน) วัสดุ(ทำจากอะไร) จุดประสงค์(เพื่ออะไร)
คำนาม
blue American leather sport shoes
red Thai silk business tie
2. ถ้ามีคำคุณศัพท์ที่บอกขนาด ความสูง ความยาวจะวางไว้ข้างหน้าจากข้อหนึ่ง
a small blue car
a thick glass bottle
3. ถ้ามีคำว่า first, last และ next จะวางไว้หน้าจำนวนนับ
the first two weeks
the next three men
2) Demonstrative adjectives คือคุณศัพท์ชี้เฉพาะได้แก่ This, That, These, Those
This ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ใกล้ (นี้)
That ใช้กับคำนามเอกพจน์ที่อยู่ไกล (นั้น)
These ใชักับคำนามพหูพจน์ที่อยู่ใกล้(เหล่านี้)
Those ใชักับคำนามพหูพจน์(เหล่านั้น)
This is my pen.
That is my motorcycle.
These books are theirs.
3) Proper Adjectives คือคำคุณศัพท์ที่เกี่ยวกับเชื้อชาติเป็นคำศัพท์ที่มีรูปมาจากชื่อของ ประเทศ เช่น
Thailand Thai คนไทย
Canada Canadian คนแคนาดา
U.S.A. American คนอเมริกัน
China Chinese คนจีน
Switzerland Swiss คนสวิส
4) Numeral Adjectives คือคุณศัพท์ที่บอกจำนวนนับ ลำดับที่และจำนวนที่ไม่แน่นอน
จำนวนนับ ได้แก่ one,two, three, four,five,six,seven,eight, nine,ten......
ลำดับที่ ได้แก่ first,second,third,fourth, fifth, sixth, seventh, eighth, nineth,tenth.....
บอกจำนวนที่ไม่แน่นอนได้แก่คำว่า
many มาก
much มาก
double ทั้งสอง
few /a few น้อย จำนวนน้อย สองสาม
several หลาย
a little/little เล็กน้อย
all ทั้งหมด
no ไม่มี
some มีบ้าง
enough เพียงพอ
I have three dogs.
That's his second wife.
I will be away several weeks.
5) Possessive Adjectives คือคำคุณศัพท์ที่แสดงความเป็นเจ้าของ
my ของฉัน
her ของเธอ
his ของเขา
its ของมัน
your ของคุณ
our ของพวกเรา
their ของพวกเขา
My book is on the table.
I lost her coat.
May I borrow your pen?
6) Quantitative Adjectives คือคุณศัพท์ที่แสดงปริมาณบอกถึงความมากน้อยของสิ่ง
นับไม่ได้ ได้แก่คำว่า
some บ้าง
much มาก
little น้อย
enough เพียงพอ
all ทั้งหมด
no ไม่มี
any บ้าง
whole ทั้งหมด
Give me some food.
I do not have enough water.
Do you have any money?

ข้อมูลจาก http:www.yindii.com/ref/grammar/index.htm นักเรียนที่สนใจสามารถเปิดดูหรือศึกษาเพิ่มเติมได้จาก web-site ดังกล่าว

โดย : นาง จิตรา อินทจักร์, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, วันที่ 19 เมษายน 2545