๕. เมือง =บุรี /ธานี/ นคร/ ปุระ/ กรุง

๘. พระเจ้าแผ่นดิน= ราชา/ ภูมี/ นฤบดี/ นราธิป/ นฤบาล

๑๓. ช้าง =ไอยรา/ ดำรี/ กุญชร/ สาร/ คช

๒๗. ข้าศึก =ริปู / ปัจนึก/ ศัตรู/ ปรปักษ์/ บร

โคลงสี่สุภาพ

 

 

สรวมศรีอัญชลิตน้อม            ภักดี

ทูนเทิดไท้พระบารมี              เด่นล้ำ

มหาราชขวัญชีวี                    ขวัญชาติ

เทิดพระเกียรติคุณค้ำ             คู่แคว้นแดนสยาม

 

ทรงพระเจริญเทิดไท้    พระมารดา
ทรงพระกรุณา                 จำรัสแผ้ว
เจ็ดสิบสามพระพรรษา      ครบรอบ เฉลิมฉลอง
ประชาราษฎร์ทแกล้ว        นบไหว้  สดุดีฯ

   
ทรงพระเจริญอยู่คู่แคว้นรัฐ
จริยวัตรทรงอยู่คู่สยาม
ทรงพระสราญอยู่คู่เขตคาม
ทรงศิริโฉมอยู่คู่โลกาฯ

ด้วยเกล้าด้วยหระหม่อมขอเดชะ
ข้าพระพุทธเจ้า คณะกรรมการริมปิง