เกมปริศนาคำควบกล้ำ

คำนำ


เกมปริศนาคำควบกล้ำในสำนวนไทยเล่มนี้ จัดทำขึ้นเพื่อใช้ในกิจกรรมการเรียนการสอน
ในขั้นนำเข้าสู่บทเรียนซึ่งใช้สอนในเรื่องคำควบกล้ำ โดยวิธีการนำไปใช้คือ ครูอ่านบทร้อยกรอง
ซึ่งเป็นปริศนาสำนวนไทย (ผู้จัดทำแต่งขึ้นด้วยตนเองทั้งหมด) ซึ่งจะเป็นการฝึกให้นักเรียนออกเสียง
คำควบกล้ำโดยไม่รู้ตัว เมื่อนักเรียนฟังครูอ่านบทร้อยกรองจบแล้ว ให้นักเรียนทายปริศนาสำนวนไทย เมื่อนักเรียนยังทายปริศนาสำนวนไทยไม่ได้ ครูเฉลยคำตอบ แล้วฝึกให้นักเรียนพูดให้ถูกต้อง
เกมปริศนาคำควบกล้ำในสำนวนไทยเล่มนี้ มิใช่แต่เพียงเป็นขั้นนำในการเรียนการสอน
คำควบกล้ำอย่างเดียวเท่านั้น ยังนำมาทายปริศนายามว่างระหว่างครูกับนักเรียน นักเรียนกับนักเรียน
ซึ่งเป็นการฝึกให้นักเรียนมีทักษะในการฟัง และพูดคำควบกล้ำในสำนวนไทยให้ถูกต้อง
ผู้จัดทำหวังใจเป็นอย่างยิ่งว่าเกมปริศนาคำควบกล้ำในสำนวนไทยเล่มนี้คงจะเป็นประโยชน์ต่อผู้สนใจและนำไปพัฒนาภาษาไทยสืบต่อไป

จีรวรรณ ดงปารี
อ.2 ระดับ 7 ร.ร.บ้านเด่นด่าน

ก ข ไม่กระดิกหู
ไปโรงเรียน อ่านเขียน ไม่เพียรรู้
เมื่อคุณครู สอนสั่ง นั่งนิ่งเฉย
กอ ขอ คอ เขียนอ่านไป ไม่ได้เลย
เหมือนไม่เคย ฟังอ่าน ผ่านหูมา

ความหมาย
เรียนหนังสือแล้วอ่านไม่ออก, เขียนไม่ได้กงเกวียน กำเกวียน
เมื่อทำดี ย่อมมีผล ดลสนอง
ตามครรลอง พุทธองค์ ทรงตรัสไว้
เมื่อบุคคล สร้างเวรกรรม ทำเช่นไร
ก็จะได้ ผลนั้น เห็นทันตา
ความหมาย
เวรสนองเวรกรรมสนองกรรม
อ้างมาจาก ผลงานเผยแพร่ ท่านอาจารย์จีรวรรณ ดงปารี
โรงเรียนบ้านเด่นด่าน สปอ.เมือง สปจ.อุตรดิตถ์


โดย : นาง เสงี่ยม จันทร์หอม, โรงเรียนบ้านดารา, วันที่ 23 เมษายน 2545