สัญชาติ

 

                                 ประเทศและสัญชาติ 
                             Countries and Nationalities
 
  
คำศัพท์ตัวแรก  เป็นชื่อประเทศ
  
คำศัพท์ตัวหลัง ใช้กับคน,ภาษา,สัญชาติของคนประเทศนั้น
 
             Country          language-people-nationality
             (ประเทศ)                (ภาษา-ประชากร-สัญชาติ)
 
             America                       American                                  
             Argentina                     Argentinian     
             Australia                      Australian         
             Austria                          Austrian          
             Belgium                        Belgian     
             Brazil                             Brazilian       
             Canada                        Canadian        
             China                             Chinese           
             Denmark                       Danish
             England                        English
             Britain                             British
             France                           French
             Germany                       German
             Greece                           Greek
             India                                Indian
             Italy                                  Italian
             Indonesia                      Indonesian
            Japan                             Japanese
              Korea                             Korean
             Malaysia                        Malaysian
             Mexico                            Mexican
             Spain                               Spanish
             Switzerland                    Swiss
             Thailand                        Thai
             Turkey                            Turkish
 
 ตัวอย่างประโยค
I was born in Thailand.   I am Thai.              
I can speak Thai.
He is from Japan.         He is Japanese.        
He can speak Japanese.
He’s from the USA.      He’s American. 
He can speak American
The USA    ย่อมาจาก  The United States of America      
                                       (ประเทศสหรัฐอเมริกา)