การพูด

 

“โรงเรียน คือ สถานบ้านความรู้ โรงเรียน คือ ที่อยู่แสนหรรษา

โรงเรียน คือ แหล่งอบรมจริยา โรงเรียน คือ แหล่งพัฒนาคุณค่าคน”

แน่นอนว่าโรงเรียนคือบ้านหลังที่สองของเราทุกคน ในบ้านหลังนี้มีอาจารย์เป็นพ่อแ ม่

ที่คอยดูแลพวกเราหลายร้อยชีวิตในบ้านหลังนี้ มาจากที่ต่าง ๆ กัน ยากดี มีจน ไม่เหมือนกัน แต่เราก็

ภาคภูมิใจในตัวเองว่า พวกเราเป็นคนดี พวกเราทราบกันดีอยู่แล้วว่า พี่ ๆ เพื่อน ๆ น้อง ๆ หลายๆ

ความหมายของการพูดชักชวนให้เชื่อถือและคล้อยตาม

 

 

ความหมายของการพูดชักชวนให้เชื่อถือและคล้อยตาม คือ การพูดเพื่อชักจูงให้

ผู้ฟังเกิดความเชื่อถือ หรือเห็นด้วยทั้งทางความคิด และการกระทำตามความมุ่งหมายของผู้พูด

จุดประสงค์

เพื่อเปลี่ยนทัศนะคติ ของผู้ฟังให้เป็นไปในทางที่ผู้พูดต้องการ นั่นก็คือ ผู้พูดได้ตั้ง

ความประสงค์ไว้แล้ว และต้องการพูดเพื่อให้ผู้ฟังเปลี่ยนความคิดเดิม และยอมรับความคิดเห็นของผู้พูด

ตัวอย่างการพูดเพื่อชักชวนให้เชื่อถือและคล้อยตาม

คณาจารย์ที่เคารพอย่างสูง พี่ ๆ เพื่อน ๆ และน้อง ๆ ทุกคน เราได้ยินกันบ่อยครั้งว่

คนขัดสนด้วยความยากจนฐานะ ไม่มีเงินแม้แต่จะรับประทานอาหารกลางวัน เศษเงินของท่านเพียง

หนึ่งบาทต่อวัน ก็สามารถช่วยเหลือกันได้ ไม่มีไม่เป็นไรแล้วแต่กำลังศรัทธา เงินจำนวนนี้ยังสามารถ

เป็นทุนการศึกษาและทำประโยชน์ให้แก่โรงเรียนเราในด้านต่างๆ อีกด้วย ตู้รับบริจาคจะตั้งไว้ที่ห้อง

จริยธรรม ข้างพระประธานนะครับ ทุกวันศุกร์เราจะสรุปยอด และแจ้งให้ทราบ

กระผมเชื่อว่า ด้วยผลกุศลแห่งบุญจะช่วยเกื้อหนุน ให้พวกเราพบแต่สิ่งดีในชีวิต

“เพราะบุญคือความดี และผู้ให้ ย่อมเป็นที่รัก”

สวัสดีครับ

 


โดย : นาย กิติศักดิ์ ก้อนกลีบ, โรงเรียนทุ่งกะโล่วิทยา ต.ป่าเซ่า อ.เมือง จ.อุตรดิตถ์, วันที่ 27 เมษายน 2545