ประโยค Present Simple Tense

                                              Present Simple Tense

Present Simple Tense คือประโยคที่มีประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียว เป็นประโยคแบบง่ายๆ

ประกอบด้วย

Subject + Verb 1 + (Object).

ชนิดของประโยค

1. ประโยคบอกเล่า จะเขียนเรียงประโยคดังนี้ Subject + Verb1 + (Object). เช่น

She studies English four times a week.

We study Thai everyday.

- ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ( He, She, It, Tom, My sister, Chip ) ที่คำกริยา

จะต้องเติม s หรือ es

- ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ( They, We, You, I, My sisters, Chip and Trig )

ที่คำกริยาคงไว้เหมือนเดิม

2. ประโยคคำถาม จะต้องนำ Verb to do ( Do , Does ) มาวางไว้หน้าประโยคดังนี้

- ประธานเป็นเอกพจน์ เขียน Does ไว้หน้าประโยคและให้ตัด s หรือ es ที่คำกริยาออก คงไว้รูปเดิม

อย่าลืม ประธานจะต้องเขียนเป็นตัวเล็ก ยกเว้นชื่อ และ I ต้องเขียนตัวใหญ่เสมอ และที่ท้ายประโยค

ต้องใส่เครื่องหมาย ? ด้วย

Does she study English Four times a week ?

Does Chip come from another planet ?

- ประธานเป็นพหูพจน์ เขียน Do ไว้หน้าประโยค อย่าลืมใส่เครื่องหมาย ?

Do you study Thai everyday ?

Do they like swimming and windsurfing ?

3. ประโยคปฏิเสธ จะต้องใช้ Verb to do (do, does) + not = do not (don’t),

does not (doesn’t) ตามด้วยคำกริยาแท้รูปเดิม ดังนี้

- ประธานเป็นเอกพจน์ ใช้ does not + verb รูปเดิม เช่น

She does not study English four times a week.

Chip does not come from the earth.

- ประธานเป็นพหูพจน์ ใช้ do not + verb รูปเดิม เช่น

We do not study Thai everyday.

They do not like to eat fish.

 

Adverbs ที่ใช้ในประโยค Present Simple Tense เราเรียกว่า Adverb of Frequency เป็น Adverb ที่นำมาขยายคำกริยา เพื่อบอกถึงความถี่ของการกระทำกริยานั้นๆ และจะวางไว้หน้าคำกริยานั้นๆด้วย เช่น

always แปลว่า สม่ำเสมอ 100 %

usually แปลว่า เป็นประจำ 80 %

often แปลว่า บ่อยๆ 60 %

sometimes แปลว่า บางครั้งบางคราว 30 %

seldom แปลว่า นานๆครั้ง 10 %

never แปลว่า ไม่เคย 0 %

Examples:

She always goes to school early.

Malee usually cooks dinner.

They often drink milk.

Somsak seldom visits his grandma.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
ประโยค Present Simple Tense

Present Simple Tense

Present Simple Tense คือประโยคที่มีประธานตัวเดียวและกริยาตัวเดียว เป็นประโยคแบบง่ายๆ ประกอบด้วย

Subject + Verb 1 + (Object).

ชนิดของประโยค

1. ประโยคบอกเล่า จะเขียนเรียงประโยคดังนี้ Subject + Verb1 + (Object). เช่น

She studies English four times a week.

We study Thai everyday.

- ถ้าประธานเป็นเอกพจน์ ( He, She, It, Tom, My sister, Chip ) ที่คำกริยา

จะต้องเติม s หรือ es

- ถ้าประธานเป็นพหูพจน์ ( They, We, You, I, My sisters, Chip and Trig )

ที่คำกริยาคงไว้เหมือนเดิม

2. ประโยคคำถาม จะต้องนำ Verb to do ( Do , Does ) มาวางไว้หน้าประโยคดังนี้

- ประธานเป็นเอกพจน์ เขียน Does ไว้หน้าประโยคและให้ตัด s หรือ es ที่คำกริยาออก คงไว้รูปเดิม

อย่าลืม ประธานจะต้องเขียนเป็นตัวเล็ก ยกเว้นชื่อ และ I ต้องเขียนตัวใหญ่เสมอ และที่ท้ายประโยค

ต้องใส่เครื่องหมาย ? ด้วย

Does she study English Four times a week ?

Does Chip come from another planet ?

- ประธานเป็นพหูพจน์ เขียน Do ไว้หน้าประโยค อย่าลืมใส่เครื่องหมาย ?

Do you study Thai everyday ?

Do they like swimming and windsurfing ?

3. ประโยคปฏิเสธ จะต้องใช้ Verb to do (do, does) + not = do not (don’t),

does not (doesn’t) ตามด้วยคำกริยาแท้รูปเดิม ดังนี้

- ประธานเป็นเอกพจน์ ใช้ does not + verb รูปเดิม เช่น

She does not study English four times a week.

Chip does not come from the earth.

- ประธานเป็นพหูพจน์ ใช้ do not + verb รูปเดิม เช่น

We do not study Thai everyday.

They do not like to eat fish.

 

Adverbs ที่ใช้ในประโยค Present Simple Tense เราเรียกว่า Adverb of Frequency เป็น Adverb ที่นำมาขยายคำกริยา เพื่อบอกถึงความถี่ของการกระทำกริยานั้นๆ และจะวางไว้หน้าคำกริยานั้นๆด้วย เช่น

always แปลว่า สม่ำเสมอ 100 %

usually แปลว่า เป็นประจำ 80 %

often แปลว่า บ่อยๆ 60 %

sometimes แปลว่า บางครั้งบางคราว 30 %

seldom แปลว่า นานๆครั้ง 10 %

never แปลว่า ไม่เคย 0 %

Examples:

She always goes to school early.

Malee usually cooks dinner.

They often drink milk.

Somsak seldom visits his grandma.