บทคัดย่องานวิจัย

บทคัดย่องานวิจัย
เรื่อง การศึกษาสาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษ ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 6 โรงเรียนดาราพิทยาคม ปีการศึกษา 2544
ผู้วิจัย นางรุ่งนภา ฟูธรรม
ความเป็นมา จากการที่ผู้วิจัยได้รับมอบหมายให้สอนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6
ปีการศึกษา 2544 ในภาคเรียนที่ 1 พบว่า นักเรียนมีปัญหาในการเรียนหลายด้าน คะแนนที่ได้
ค่อนข้างต่ำ ผู้วิจัยจึงได้ศึกษาผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษในระดับชั้นมัธยมศึกษา
ปีที่ 5 ของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 พบว่า ระดับผลการเรียนเฉลี่ย = 2.13 และมีนักเรียนที่
มีผลการเรียนเสี่ยง ( ระดับ 1 ) อยู่ 26.67 % ผู้วิจัยจึงต้องการศึกษาสาเหตุที่เป็นปัญหาและ
อุปสรรคในการเรียนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 ปีการศึกษา 2544 เพื่อหา
วิธีการในการพัฒนาการเรียนการสอนต่อไป
วัตถุประสงค์การวิจัย
เพื่อศึกษาสาเหตุที่ทำให้นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาอังกฤษต่ำ
เครื่องมือที่ใช้ในการวิจัยได้แก่แบบสอบถามแบบสอบถามสาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราพิทยาคม ซึ่งแบ่งออกเป็น 5 ตอน ดังนี้
ตอนที่ 1 ข้อมูลเกี่ยวกับความรู้พื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 2 เจตคติต่อวิชาภาษาอังกฤษ
ตอนที่ 3 กระบวนการสอนของครู
ตอนที่ 4 วิธีการเรียนของนักเรียน
ตอนที่ 5 การสนับสนุนของผู้ปกครอง
สรุปผลการวิจัย
สรุปผลการศึกษาพบว่า สาเหตุที่เป็นปัญหาต่อการเรียนการสอนวิชาภาษาอังกฤษของนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6 โรงเรียนดาราพิทยาคม ปีการศึกษา 2544 จำแนกได้ ดังนี้
1. นักเรียนส่วนใหญ่มีพื้นฐานวิชาภาษาอังกฤษอยู่ในระดับปานกลาง
2. นักเรียนบางส่วนมีเจตคติที่ไม่ดีต่อการเรียนวิชาภาษาอังกฤษ
3. นักเรียนส่วนใหญ่มีความคิดเห็นต่อกระบวนการสอนของครูอยู่ในระดับมาก แต่ส่วนที่ยังไม่เป็นที่น่าพอใจและสมควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่
3.1 ครูมีวิธีสอนหลากหลาย เร้าความสนใจ
3.2 การนำเสนอตัวอย่างเรียงลำดับจากง่ายไปสู่ยากอย่างเหมาะสม
4. วิธีการเรียนของนักเรียนส่วนใหญ่อยู่ในระดับปานกลาง ข้อที่ควรได้รับการปรับปรุง ได้แก่ นักเรียนแบ่งเวลาสำหรับการเรียน การเล่น และการทำงานอื่น ๆ ไว้แล้วปฏิบัติจริง
5. ผู้ปกครองให้การสนับสนุนการเรียนของนักเรียนอยู่ในระดับปานกลางโดย : นาง รุ่งนภา ฟูธรรม, โรงเรียนดาราพิทยาคม ต.บ้านดารา อ.พิชัย จ.อุตรดิตถ์, วันที่ 30 เมษายน 2545