การสนทนาทางโทรศัพท์


Making Telephone calls
มารยาทในการพูดโทรศัพท์
Phone Manners
1. ถ้าต้องการโทรศัพท์ถึงคนที่ท่านไม่รู้จักควรใช้คำนำหน้าชื่อด้วย
2. เมื่อรับโทรศัพท์ ควรใช้คำพูดว่า
(ชื่อผู้พูด) Miss Anna speaking, who's that?"
หรือใช้คำว่า " Yes" ด้วยเสียงสูงคล้ายประโยคคำถาม
3. ถ้าต้องการให้ผู้โทรถือสายรอเพื่อ ควรพูดว่า
Hold the line, please. หรือ Just a moment ,please.
4. ถ้าบุคคลที่ผู้โทรต้องการพูดด้วยไม่อยู่
ให้ถามว่ามีข้อความที่ต้องการฝากไว้หรือไม่
......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in , Will you leave a massage ?
หรือ ......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in , May I take a massage?
หรือให้ผู้โทรมาติดต่อกลับมาใหม่ ควรพูดว่า
......... (ชื่อบุคคลที่ไม่อยู่ ) isn't in . Will you call back later?
5. ถ้าท่านต่อเบอร์ผิด ควรพูดว่า
I'm sorry , I must have the wrong number.
6. ถ้ามีบุคคลโทรมาแต่หมุนเบอร์ผิด ควรตอบว่า
Sorry ,wrong number.
หรือ You must have dialed the wrong number ?
7. ถ้าผู้ที่รับสายไม่ใช่ผู้ที่ท่านต้องการพูดโดยตรง ควรพูดว่า
May I speak to ………….. (ชื่อผู้ที่ต้องการพูดด้วย)?
ไม่ยากเลยนะคะ มารยาทในการรับโทรศัพท์เป็นสิ่งที่ควรปฏิบัติทั้งคนไทยและชาวต่างประเทศ

โดย : คุณ ดาวรรณ์ เอมนิล, โรงเรียนบ้านค่าย อ.บ้านค่าย จ.ระยอง 21120, วันที่ 4 พฤษภาคม 2545