กลยุทธ์การสอนอ่านไทย ( บทนำ )

บทเกริ่นนำ
บทความชุด " กลยุทธ์การสอนอ่านไทย"นี้ เป็นบทความที่เรียบเรียงขึ้นจากประสบการณ์ในการสอนและการวิจัยเชิงทดลองในการแก้ปัญหาการอ่านหนังสือไม่ออกของนักเรียนชั้นประถมฯ ( แต่สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับคนในวัยอื่นๆ ที่ประสบปัญหาการอ่านไม่ออกได้ด้วย )
บทความชุดนี้จะนำเสนอตั้งแต่ขั้นตอนการสอน เทคนิคการสอนที่จะช่วยให้เด็กเรียนรู้ได้รวดเร็วและสัมฤทธื์ผล รวมตลอดถึงวิธีการทดสอบความสามารถในการอ่านของผู้เรียน โดยเขียนเป็นตอนสั้นๆ รวม 12 ตอน ดังต่อไปนี้ ตอนที่ 1: หลักการสอนพยัญชนะ ตอนที่ 2: การสอนสะกดคำโดยใช้หลักการเชื่อมโยงความรู้ ตอนที่ 3: ประโยชน์ของการฝึกสังเกตรูปร่างของสระต่างๆ ตอนที่ 4: การจัดเนื้อหาอย่างเหมาะสม ตอนที่ 5: การจัดแบบฝึกอย่างเหมาะสม ตอนที่ 6: ขั้นตอนการสอนอ่านสะกดคำ ตอนที่ 7: การสอนระดับเสียงของคำเป็น-คำตายอย่างง่ายๆ ตอนที่ 8 : การจัดลำดับการสอนอย่างเหมาะสม ตอนที่ 9 : หลักการสอนสระที่มีรูปซับซ้อน ตอนที่ 10: หลักการสอนสระเปลี่ยนรูป ตอนที่ 11: หลักการสร้างแบบทดสอบความสามารถในการอ่านสะกดคำ ตอนที่ 12: บทสรุป
------------------------------------------------------


โดย : นางสาว ศิริพร สิริยากุล, ร.ร.วัดบางเตย, วันที่ 7 พฤษภาคม 2545