การบอกจำนวน,ปริมาณของคำนาม

Number and Quantitative Words
( การบอกจำนวนและปริมาณของคำนาม )
** การบอกจำนวนนับด้วยตัวเลข (number) ใช้กับกับคำนามที่นับได้เท่านั้น
1. ใช้กับคำนามที่มีกฎเกณฑ์เป็นพหูพจน์โดยเติม s , es , ch , sh , x , ies
two students
ten foxes
three candies
two watches
2. ใช้กับคำนามที่ไม่ต้องเปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์ เช่น
five people
ten sheep
four deer
3. ใช้กับคำนามที่เปลี่ยนรูปเมื่อเป็นพหูพจน์ โดยไม่เติม s หรือ es เช่น
two mice
four teeth
two feet
ten children
*** ข้อควรจำ 1. นอกจากการใช้ตัวเลขบอกจำนวนคำนามต่างๆ แล้ว ยังมีคำบางคำที่สามารถบอกปริมาณของคำนามที่นับได้
many children
several days
a lot of people
plenty of books
some books
any books
few boys
a few girlsChirayu!!
June 16,2002
(สร้างงานวันที่ 16 มิถุนายน 2545 ไม่ทราบว่าทำไมกลายเป็นวันที่ 16 มกราคม 2545)
โดย : นาง จิรายุ บุญสะอาด, ร.ร.นาเยียศึกษาฯ กิ่ง อ.นาเยีย จ.อุบลราชธานี, วันที่ 16 มกราคม 2545