header

ความสำคัญของภาษาไทยในด้านการสืบทอดวัฒนธรรมไทย
วัฒนธรรมไทยมีลักษณะเฉพาะเป็นเอกลักษณ์ของตน การที่วัฒนธรรมไทย
จะสืบทอดลักษณะ และรายละเอียดทั้ง มวล จาก อดีต มาถึงปัจจุบันและ
จากปัจจุบันที่จะสืบทอดต่อไปในอนาคตได้นั้น ก็ด้วยอาศัยภาษาเป็นเครื่อง
มือทั้งโดยการบันทึกไว้เป็นลายลักษณ์อักษร  และการเล่าจดจำสืบกันต่อมา
จึงมีคำกล่าวว่า   ภาษาไทยเป็นหัวใจของวัฒนธรรม ถ้าปราศจากจากหัวใจ
คือภาษาเสียแล้ว วัฒนธรรมก็สืบทอดไม่ได้และต้องสูญหายไปโดยเร็ว
ขณะที่ภาษาไทยทำหน้าที่สืบทอดวัฒนธรรมไทยนั้น  ภาษาไทยยังมีความ
สำคัญอย่างยิ่งในแง่เป็นเครื่องสื่อความหมายทางวัฒนธรรมด้วย

ลักษณะเฉพาะของวัฒนธรรมไทย
ลักษณะเฉพาะที่แสดงเอกลักษณ์ความเป็นไทย ได้แสดงลักษณะ
เฉพาะกลุ่มของตนเองหลายประการ สรุปได้ดังนี้
1.เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับพระพุทธศาสนาอย่างแน่นแฟ้น
2.เป็นวัฒนธรรมที่เกี่ยวพันกับสถาบันพระมหากษัตริย์
3.เป็นวัฒนธรรมที่ผสมผสานความเชื่อดั้งเดิมเข้ากับศาสนาพุทธและ
พราหมณ์ได้อย่างแนบสนิท
4.เป็นวัฒนธรรมที่กลมกลืนกับธรรมชาติ
5.เป็นวัฒนธรรมที่เน้นความละเอียดลออ ประณีตพิถีพิถัน
6.เป็นวัฒนธรรมที่เน้นพิธีกรรม
7.เป้นวัฒนธรรมที่มีความอิสระเสรี
8.เป็นวัฒนธรรมที่เคารพยกย่องผู้อาวุโส
9.เป็นวัฒนธรรมที่แสดงออกถึงความสนุกสนานร่าเริง
10.เป็นวัฒนธรรมที่เน้นคุณค่าของการอยู่ร่วมกันในสังคมอย่างเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่
และโอบอ้อมอารี
11.เป็นวัฒนธรรมที่มีลักษณะยืดหยุ่น มีการเปลี่ยนแปลงปรับปรุงให้เหมาะสมกับ
สภาพแวดล้อมใหม่อยู่เสมอ
 
คลิกเพื่อเพิ่มข้อความแหล่งอ้างอิง : ประสิทธิ์ กาพย์กลอน/นิพนธ์ อินสิน . ภาษากับวัฒนธรรม .กรุงเทพ:ไทยวัฒนาพานิช พิมพ์ครั้งที่15,2540.

 


โดย : นางสาว มยุรฉัตร สุขทองดี, โรงเรียนสมุทรสาครบูรณะ, วันที่ 17 สิงหาคม 2545