อาขยาน

การท่องอาขยาน จะช่วยให้เด็กรู้คุณค่า และซาบซึ้งในความไพเราะ ของบทร้อยกรอง และเป็นการส่งเสริมจิตสำนึกทางวัฒนธรรมของเยาวชนในชาติ  

อาขยานบทหลักในชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 1 คือ

1.  "ผู้ชนะ"       ผู้แต่ง บุญเสริม  แก้วพรหม

2.  "เป็นมนุษย์หรือเป็นคน"  ผู้แต่ง พระโกศาจารย์ (ท่านพุทธทาส ภิกขุ)

อาขยานบทหลักชั้นประถมศึกษาปีที่ 6 ภาคเรียนที่ 2  คือ

1." โคลงโลกนิติ  "    พระนิพนธ์ ใน สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ  กรมพระยาเดชาดิศร

 แหล่งอ้างอิง : ตำนานภาษา สุธาทิพย์ พัธนาวิน

โดย : นาง พัชรา คาวีวงษ์, โรงเรียนวัดหนองบอนแดง, วันที่ 20 สิงหาคม 2545