สำนวน

                                         หมู

หมูเขาจะหามเอาคานเข้าไปสอด  (สำนวน) คนที่เข้าไปขัดขวางประโยชน์ผู้อื่นที่กำลังจะทำสำเร็จ

หมูเขี้ยวตัน  (พูด) คนที่เก่งทัดเทียมกัน

หมูในเล้า  (พูด) สิ่งที่อยู่ในเงื้อมมือ

หมูในอวย  (พูด) สิ่งที่อยู่ในกำมือ

หมูไปไก่มา  (พูด) ถ้อยทีถ้อยอาศัยตอบแทนกัน, ให้สิ่งของแลกเปลี่ยนหรือตอบแทนกัน

หมูไม่กลัวน้ำร้อน         คิดสู้, กล้าสู้แหล่งอ้างอิง : พจนานุกรม ฉบับเฉลิมพระเกียรติ พ.ศ. 2530

โดย : นาง ธาราริน บุตรแสงดี, โรงเรียนราชวินิต มัธยม, วันที่ 6 กันยายน 2545