การเปรียบเทียบคำคุณศัพท์

คุณศัพท์ขั้นกว่า (Comparative Degree)
ใช้ในการเปรียบเทียบคน 2 คน หรือสิ่งของ 2 สิ่ง โดยเติม -er หรือ more
ตัวอย่าง   Dang is bigger than Dam.
                  แดงตัวใหญ่กว่าดำ
                  This question is more difficult than that one.
                  คำถามนี้ยากกว่าคำถามนั้น
หมายเหตุ  : เมื่อมีการชี้เฉพาะถึง 2 สิ่ง ให้ใช้ the หน้าขั้นกว่าด้วย
                     : ถ้ามี than แสดงว่าต้องเป็นขั้นกว่า

คุณศัพท์ขั้นสูงสุด (Superative Degree)
ใช้ในการเปรียบเทียบคน 3 คน หรือของ 3 สิ่งขึ้นไป โดยเติม - est หรือ most และเติม the ไว้ข้างหน้า
ตัวอย่าง Of the all children, Tom is the tallest.
                ในบรรดาเด็กทุกคน ทอมสูงกว่าเพื่อน
                 Of the three girls, I like Manee best.
                ในบรรดาเด็กผู้หญิงทั้ง 3 คน ผมชอบมณีมากที่สุด
                 Which of these books is the most interesting?
                 หนังสือเล่มไหนน่าสนใจที่สุด
หมายเหตุ  : อย่าเติม more ข้างหน้าคุณศัพท์ที่เติม -er
                     : อย่าเติม most ข้างหน้าคุณศัพท์ที่เติม -est

การเปลี่ยนคุณศัพท์ในขั้นกว่าและขั้นสุด
1.คุณศัพท์พยางค์เดียวทั่วๆไปเติม er ในขั้นกว่า และ est ในขั้นสุด
เช่น
   fast ----------------- faster ------------------ fastest
   cold ---------------- colder------------------ coldest
   ข้อสังเกต ถ้าคุณศัพท์ลงท้ายท้ายพยัญชนะ แต่หน้าพยัญชนะเป็นสระ ให้ซ้ำ  พยัญชนะตัวท้ายก่อนเติม er หรือ est เช่น
   big ------------------ bigger ------------------ biggest
   hot ------------------ hotter  ------------------ hottest
2.คุณศัพท์สองพยางค์ ให้เติม er ในขั้นกว่า หรือ est ในขั้นสุด เช่น
   narrow  ----------- narrower -------------- narrowest
   shallow ----------  shallower ------------- shallower
   ข้อสังเกต ถ้าคุณศัพท์สองพยางค์ลงท้ายด้วย y ให้เปลี่ยน y เป็น i แล้วเติม er หรือ est เช่น
   pretty ------------- prettier ----------------- prettiest
   heavy ------------  heavier ----------------- heaviest
3.คำคุณศัพท์ที่ลงท้ายด้วย e ให้เติม r หรือ st เช่น
   gentle ------------ gentler ------------------ gentlest
   simple -----------  simpler ----------------- simplest
4.คุณศัพท์ตั้งแต่ 3 พยางค์ขึ้นไป เติม moreในขั้นกว่า และ เติม most ในขั้นสุด เช่น
   beautiful -------- more beautiful ------------------ most beautiful
   expensive -----   more expemsive -------------- most expensive
   difficult ---------- more dificult --------------------- most difficult
5.คุณศัพท์ที่เปลี่ยนรูป
   good  -------------- better -------------- best
   bad   --------------- worse ------------- worst
   little  --------------- less   -------------- least
   much,many ------ more --------------- most
   far ------------------ farther ------------ farthest
                                  further ------------ furthest
6.คุณศัพท์บางคำอาจจะเติม er หรือmore ในขั้นกว่าและเติม est หรือ most ในขั้นสุด
   common -------- commoner / more common --------- commonest / most common
   clever ----------- cleverer / more clever ---------------- cleverest / most clever


แหล่งอ้างอิง : สรุปฉบับพิเศษ ภาษาอังกฤษมูลฐาน1

โดย : นาง กัญญาทิพ ปรากฏมาก, สำนักงานศึกษาธิการจังหวัดนครสวรรค์, วันที่ 20 ตุลาคม 2545