บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๑

                                                                         

 7 ธันวาคม 2546

 

E-mail 2 3 4 5 6 7 MessageBoards 2 Groups 2 3 4 5 6 7 HomePageบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๑ ที่ ๑, ๒, ๓, ๔, , ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖, ๑๗ 

บทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๒ ที่ ๑, ๒, ๓, ๔,  ๕, ๖, ๗, ๘, ๙, ๑๐, ๑๑, ๑๒, ๑๓, ๑๔, ๑๕, ๑๖

แหล่งเรียนรู้คู่คุณธรรม

Sign in with your .NET Passport

 
Public Profile
Member Directory Home Advanced Search My Profile Help
Search the Web
          การวิจัยครั้งนี้มีจุดมุ่งหมายที่จะเปรียบเทียบผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนวิชาภาษาไทย ท ๑๐๑ ที่สอนแบบบทเรียนสำเร็จรูปภาษาไทย ท ๑๐๑ กับการสอนปกติ โดยจะชี้ให้เห็นถึงลักษณะที่แตกต่างไปจากการสอนปกติอื่น ๆ กับทั้งจะศึกษาตรงตามหลักสูตรมัธยมศึกษาตอนต้น พุทธศักราช ๒๕๒๑ (ฉบับปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๓๓) การสอนภาษาไทยชุดทักษสัมพันธ์ ของกระทรวงศึกษาธิการ เป็นวิธีสอนแบบเรียนด้วยตนเองส่วนหนึ่งและเรียนกับครูผู้สอนส่วนหนึ่ง กิจกรรมแต่ละบทเรียนมีเนื้อหาครอบคลุมความรู้เกี่ยวกับภาษาและวรรณคดี นอกจากความรู้ ความจำ ความเข้าใจ เนื้อเรื่องแล้ว ยังมุ่งให้นักเรียนใช้ความคิดและวิจารณญาณตลอดจนใช้ทักษะต่าง ๆ สัมพันธ์กัน กิจกรรมวัดผลจำแนกตามจุดประสงค์การเรียนรู้และทักษะต่าง ๆ ตามแนวการประเมินผลที่นิยมใช้กันในปัจจุบัน แต่ละบทเรียนได้เฉลยและวางแนวพร้อมทั้งมีข้อเสนอแนะในแต่ละเรื่องไว้ เพื่อสะดวกแก่การศึกษาค้นคว้าของนักเรียน
          ผลการวิจัยปรากฏว่า นักเรียนสามารถเรียนได้ด้วยตนเอง ตัดสินใจเรียนอะไรที่เขาต้องการเอง ผู้เรียนสามารถสร้างจุดประสงค์ในการเรียนรู้ สามารถหาแหล่งวิชาทำกิจกรรมต่าง ๆ ได้ด้วยตนเอง ครูเป็นเพียงผู้อำนวยความสะดวกในการเรียนรู้ และให้ความช่วยเหลือเท่านั้น ผู้เรียนมีความสามารถใกล้เคียงกันและได้คะแนนสูงอีกด้วย เพื่อเน้นให้เห็นถึงลักษณะเฉพาะของการสอนอย่างชัดเจน

Abstract

          The purposes of thais research were to compare with achievement students in Thais subject (Thai 101)...We will compare between lesson and regular lesson. The result of the research will show about instant lesson and study secondary curriculum by directly. In 1978 (reform in 1990). The way of teaching in skill relate this of the Education Department will be study by ourselves and teachers. Each activity will contail with language and literature. Another purpose we embrace the students use "thinking" and "consider" until many skills by relate. The activity of evaluate will separate by objective learning and other skills. It has a key and suggestion detail in each lesson. It's comfortable to find by students. The result of the research show that students can study and decide by themselves. The students can make the objective learning and can find other activities. They can free by themselves. The teachers can give comfortable and help them when they have some problems. The students have ability and get a good score.


Chat

     ติดตั้ง ๑๖ พฤศจิกายน ๒๕๔๕ เวลา ๑๘:๔๑ น.

FastCounter by bCentral
ประกาศ นายรังสรรค์  กลิ่นแก้ว อาจารย์ 3 วิชาเอกภาษาไทย วิชาโทศิลปศึกษา ร.ร.บางพลีราษฎร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 10540 ต้องการย้ายสับเปลี่ยนตำแหน่งกับข้าราชการครู กรมสามัญศึกษา ในเขตกรุงเทพมหานคร ติดต่อโทร.06-891-5381
[หน้าถัดไป : >>] 
                  
[ถัดไป>>] 

โดย : นาย รังสรรค์ กลิ่นแก้ว, โรงเรียนบางพลีราษฏร์บำรุง อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ 105410 โทร.06-891-5381, วันที่ 16 พฤศจิกายน 2545