นิทานสนุกพื้นบ้านอีสาน

นิทานพื้นบ้านคือเรื่องเล่าที่สืบทอดกันมาปากต่อปากจากคนรุ่นหนึ่งสู่คนอีกรุ่นหนึ่งจนกลายเป็นมรดกวัฒนธรรมที่สามารถสะท้อนชีวิต นิทานทั้งร้อยแปดเรื่องมีรูปแบบที่หลากหลายประกอบด้วยนิทานท้องถิ่น นิทานอธิบายเหตุ นิทานชีวิต โดยเฉพาะอย่างยิ่งนิทานมุขตลกเกี่ยวกับเรื่องเพศมีจำนวนมากที่สุด นับเป็นการสะท้อนสภาพชีวิตและสังคมท้องถิ่นในยุคก่อนได้ระดับหนึ่ง

แหล่งที่มา:สาร สาระทัศนานันท์, รวบรวม. นิทานสนุกพื้นบ้านอีสานร้อยแปดเรื่อง. พิมพ์ครั้งที่ 2. เลย: รุ่งเรืองธุรกิจการพิมพ์, 2538.โดย : นางสาว siriporn yanjaroon, 4/3 klonglaung prathumtanee 13180, วันที่ 30 มกราคม 2545