นิทานอิสป

สิทธา พินิจภูวดล. นิทานอิสป. กรุงเทพมหานคร : กรมวิชาการ, 2537

นิทานอิสปเป็นนิทานคติธรรมโบราณที่นิยมเผยแพร่หลายทั่วโลก เชื่อกันว่าแหล่งกำเนิดนิทานอีสปอยู่ในดินแดนแถบประเทศกรีกเมื่อประมาณ 1500 ปีมาแล้ว ผู้คนชื่นชอบนิทานอีสปเพราะความสนุกสนาน แต่ความสนุกสนานของนิทนแต่ละเรื่องเป็นเพียงกลวิธีที่ฉลาดแยบยลของผู้เล่านิทานเท่านั้น แก่นที่แท้จริงก็คือ ข้อคิดเตือนใจที่ต้องการให้ประชาชนผู้ฟังยึดถือเอาไว้ปฏิบัติ เพื่อดำรงชีวิตอยู่ในสังคมด้วยความสันติสุขไม่เบียดเบียนกันและกัน นิทานแต่ละเรื่องจึงมีประโยชน์เสมือนบทเรียนแห่งวิชาในรูปแบบต่างๆ ที่มนุษย์พึงหลีกเลี่ยง หรือเลือกสรรไว้ปรุงแต่งชีวิตของตน โดยเฉพาะเยาวชนที่ต้องการเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ
โดย : นางสาว ดวงใจ จั่นจินดา, student 4/3 klongluang patumtani 13180, วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2545