พระอินทร์

เทพผู้เจ้าชู้และกามารมณ์ พระอินทร์มีรูปร่างที่สวยงาม มีกายสีเขียวบางก็สีทองจนขาวนวลแล้วแต่โอกาสพระหัตถ์ถือวัชระใช้ปราบพฤตาสูรหรือผีร้ายแห่งความแห้งแล้ง พระอินทร์มีศาสตราวุธอีกอาทิ ศรศักรธนู พระขรรค์ ปรัญชะ ขอและร่างแห มีรถเทียมม้าสีแดงและม้าทรงสีขาวชื่อ อุจไฉศรพเป็นม้าแก้วที่เกิดจากเกษียรสมุทรมีช้างทรงนามคชาเอราวัณซึ่งปกติจะเป็นเทพบุตรรูปงามชอบเสวยน้ำโสมยามพระอินทร์จะไปไหนก็จะแปลงเป็นช้างเอราวัณ พระอินทร์มีมเหสีมากมายดังปรากฎนาม นางสุธรรมา สุชาดา สุนันทา สุจิตราและมีนางฟ้าเป็นชายาอีก เก้าสิบสองนาง และมีนางบำเรออีกยี่สิบสี่ล้านนางในสมัยพระพุทธเจ้าพระอินทร์ได้ทรงดีดพิณสามสายถวายพระสติพระโพธิสัตว์ในการทำทุกรกิริยา ในรามายณะว่า พาลี ก็เป็นพระโอรสของพระอินทร์อันเกิดกับนาง อหลยา ชายาของโคตมฤาษี จึงถูกสาบให้มีโยนีผุดเต็มตัวตอนหลังขอผ่อนผัน โยนีจึงกลายเป็นตาจึงมีนามอีกนามว่าสหัสนัยน์
ทนต์(นามแฝง). เทวาลัย. กรุงเทพฯ : เจริญวิทพริ้นติ้ง, 2535.โดย : นางสาว suteera liangporasertsiri, ปทุมธานี, วันที่ 6 พฤษภาคม 2545