พระพุธ

เทพแห่งวาจาและการพาณิชย์ คราวที่พระจันทร์ได้ไปขโมยนางดารามาจากพระพฤหัสบดีก่อนที่จะส่งคืนสามีเดิมและเกิดสงครามกันนั้น พระจันทร์ได้เสพสังวาสกับนางดาราและเกิดโอรสขึ้นคือพระพุธในคัมภีร์รามายณะว่าคราวหนึ่งขณะที่พระอิศวรกำลังแปลงพระองค์เป็นสตรีในที่รโหฐานแห่งหนึ่ง เพื่อหยอกล้อพระอุมาสรรพสิ่งบริเวณนั้นก็กลับกลายเป็นอิตถีเพศทั้งหมดบังเอิญ ท้าวอิลราช โอรสกษัตริย์ พระกรรทมพรหมบุตรผู้ครองนครพลหิรกาได้ล่วงล้ำเข้าไปในเขตราชฐานนั้น จึงกลายเป็นสตรีและได้ชื่อว่านางอิลา พระอุมาจับได้และรู้ความจริงว่าท้าวอิลราชลอบเข้ามาในอุทยานนั้น โดยไม่มีกิจและพละการพระอุมาเลยโกรธและลงโทษให้ท้าวอิลราชได้เป็นชายหนึ่งเดือน และเป็นนางอิลาหนี่งเดือนนางอิลาต่อมาได้เป็นชายาพระพุธ พระพุธมีรูปกายสีเขียวแก้วมรกตมีวิมานสีแก้วมณีและมีช้างเป็นพาหนะ
ทนต์(นามแฝง). เทวาลัย. กรุงเทพฯ : เจริญวิทพริ้นติ้ง, 2535.โดย : นางสาว suteera liangporasertsiri, ปทุมธานี, วันที่ 6 พฤษภาคม 2545