คุณค่าของงานประพันธ์

งานประพันธ์ หมายถึง งานเขียนที่มนุษย์สร้างสรรค์ขึ้นโดยใช้ภาษาที่ไพเราะสละสลวย ประณีตบรรจง เป็นเรื่องราวติดต่อกันไป งานประพันธ์มี ๒ ประเภท คือ
๑ . ร้อยแก้ว คือ งานเขียนที่ใช้ถ้อยคำประณีตสละสลวยและมีเสียงไพเราะ อาจเกิดเสียงสัมผัสในบางวรรคบางคำให้น่าฟังขึ้น
๒. ร้อยกรอง คือ คำประพันธ์ที่แต่งขึ้นให้ประณีตไพเราะเป็นพิเศษใช้คำให้มีเสียงสัมผัสสระ พยัญชนะ มีเสียงสูงต่ำ สั้น ยาว ตามฉันทลักษณ์ของคำประพันธ์แต่ละชนิด เช่น คำประพันธ์ประเภท โคลง กลอน กาพย์ ร่าย ฉันท์

คุณค่าของงานประพันธ์
- คุณค่าด้านวรรณศิลป์ มีรูปแบบที่เหมาะสมกับเนื้อหา เลือกใช้ถ้อยคำที่สละสลวย ให้ อารมณ์ และสามารถโน้มน้าวใจผู้อ่าน ใช้ภาษากะทัดรัดได้ใจความที่ชัดเจน
- คุณค่าด้านสังคม งานประพันธ์หรือวรรณคดีต่างๆของไทยในอดีตล้วนมีคุณค่า แสดงถึงวัฒนธรรมของสังคม ทำให้คนรุ่นหลังได้ทราบถึงชีวิตความเป็นอยู่ ค่านิยม และภูมิปัญญาของสังคมสมัยนั้นก่อให้เกิดความรัก ความหวงแหนและอนุรักษ์ในสิ่งที่มีคุณค่านั้นไว้ลักษณะหนังสือที่เป็นวรรณคดี
- ใช้ถ้อยคำไพเราะเหมาะแก่เรื่อง
- ใช้สำนวนโวหาร สละสลวย คมคาย มีความเปรียบเทียบดี
- มีคติให้ความรู้ ความคิดใหม่ๆ
- ทำให้เกิดอารมณ์และมโนภาพ
- ถือเป็นแบบอย่างได้
โดย : นาง สวิน ยมหา, วัดป่าประดู่, วันที่ 15 มกราคม 2545