การนิเทศงานวิชาการในโรงเรียน

งานวิชาการของโรงเรียนในด้านการจัดกิจกรรมการเรียนการสอนถือว่าเป็นหัวใจสําคัญที่โรงเรียนจะต้องดําเนินการ เพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ ของการศึกษาหรือเพื่อพัฒนาผู้เรียนให้มีคุณภาพและประสิทธิภาพตามที่หลักสูตรต้องการ ขั้นตอนการนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียน แบ่งเป็นการเตรียมความพร้อมและการทําความเข้าใจร่วมกันและการนิเทศ รวมทั้งจัดตั้งศูนย์ผลิตสื่อการเรียนการสอน และศูนย์เพิ่มพูนประสบการณ์สําหรับนักเรียนขึ้นในโรงเรียน เพื่อเป็นแหล่งวิชาที่นักเรียนและครูร่วมกันสร้างสรรค์เกิดการเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการเรียนการสอนให้บรรลุวัตถุประสงค์มากยิ่งขึ้น


อุดม ปัญญา."การนิเทศงานวิชาการภายในโรงเรียนมัธยมศึกษา".สารพัฒนาหลักสูตร.36(มีนาคม2529):41-43.


โดย : นางสาว ชลธิสา จันทร์ดํา, Rajabhat institure petchburiwitayalongkorn, วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2545