เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน


เก็บเบี้ยใต้ถุนร้าน

ความหมาย เก็บเล็กผสมน้อย, ทำอะไรที่ประกออบด้วยส่วนเล็กส่วนน้อย โน่นบ้างนี่บ้าง จนสำเร็จเป็นรูปร่างขึ้นมา (การสะสมหรือเก็บออมทรัพย์ไว้ทีละเล็กทีละน้อยจนมีมากขึ้น)
ผู้มีลักษณะเช่นภาพนี้จัดว่าประพฤติตามค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ ข้อว่า การประหยัดและอดออม
ค่านิยมพื้นฐาน 5 ประการ คือ
1. การพึ่งตนเอง ขยันหมั่นเพียร และมีความรับผิดชอบ
2. การประหยัดและอดออม
3. การมีระเบียบวินัยและเคารพกฏหมาย
4. การปฏิบัติตามคุณธรรมทางศาสนา
5. ความรักชาติ ศาสน์ กษัตริย์

*********************

ที่มา : วันเด็กแห่งชาติ.2538


โดย : นาง ศรีรัตน์ จันทโพธิ์, ร.ร.เคหะทุ่งสองห้องวิทยา 2, วันที่ 16 เมษายน 2545