ลัทธิโซโรอัสเตรียน

6.บทความเรื่อง ลัทธิโซโรอัสเตีรยน


ลัทธิโซโรอัสเตรียน (ZOROASTRIAN) สถาปนาขึ้นโดยผู้พยากรณ์แห่งเปอร์เชียโบราณ (ปัจจุบัน คือ ประเทศอิหร่าน) นามว่า ซาร์อธัสตรา หรือ โซโนอัสเตอร์ มีชีวิตอยู่ในช่วงศตวรรษที่ 600 BCE แต่ผู้เชี่ยวชาญบางคนคิดว่าน่าจะเป็นปี 1500
ผู้ที่นับถือลัทธินี้ เรียกว่า พาร์ซิส เดิม หมายถึง ชาวเปอร์เซีย ซี่งได้รับการขนานนามว่าเช่นนี้ในช่วงปลายศตวรรษที่ 9 CE พวกเขาเดินทางออกจากเปอร์เชียเพราะถูกกดขี่ข่มเหง จากกษัตริย์มุสลิม จึงได้พากันไปยังเมืองบอมเบย์ ประเทศอินเดีย ปัจจุบันนี้ยังมีชาวพาร์ซิส อาศัยอยู่กว่า 150,000 คน
ในทัศนะของโซโรอัสเตอร์นั้นโลกในอดีตได้กลาวเป็นมรภูมิการต่อสู้ระหว่างอำนาจแห่งความดีและความชั้ว พระเจ้า (นามว่าอฮูรา มาสดา) เป็นบ่อเกิดของทุกสิ่งที่ดี ขณะที่ความชั้วทั้งหลายมาจากวิญญาณแห่งการทำลาย (นามว่าอังกรา มาอินยู)มนุษย์จำเป็นต้องเลือกระหว่างความดีและความชั่ว ผู้ที่เลือกทำแต่ความดีก็จะต้องไปสวรรคและเป็นอันหนึ่งอันเดียวกับพระเจ้าคนที่เลือกทำความชั้วก็จะตกนรก
โซโรอัสเตอร์ทำนายไว้ว่า วันหนึ่งสงครามจะสิ้นสุดและโลกจะได้รับการฟื้นฟูให้กลับสู่สภาพที่สมบูรณ์ใหม่อีกครั้ง
ความบริสุทธิ์ถือว่าเป็นสิ่งสำคัญในลัทธินี้ ดังนั้นการผุพังแบบใด ๆ ก็ตามแม้แต่สนิมโลหะก็เป็นสิ่งพึงหลีกเลี่ยง ความตายถือเป็นชัยชนะ ชั่วคราวของความชั่ว
โลกนี้ไม่ควรแปดเปื้อนด้วยการฝังศพและการจัดพิธีเผาศพเป็นสิ่งที่ไม่ควรปฏิบัติ เพราะไฟถือเป็นสิ่งศักดิ์สิทธิ์ ผู้ตายต้องถูกแยกออกจากผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่ ถ้าเป็นไปได้ผู้ที่นับถือลัทธินี้ จะนำศพผู้ตายไปเก็บไว้บนยอด หอคอยแห่งความสงบเงียบและปล่อยให้แร้งกินซากศพนั่นเอง

โดย : นาง จันทร์สุดา หอมหวล, นาจะหลวย, วันที่ 27 พฤษภาคม 2545