วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

1. วันมาฆบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 3 เป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน 1250 รูปมาประชุมพร้อมกันโดยมิได้นัดหมาย พระพุทธเจ้าจึงทรงแสดง โอวาทปาฏิโมกข์ คือให้คนละเว้นความชั่วทำความดีและทำจิตใจให้ผ่องใสวันมาฆบูชาอาจเรียกอีกชื่อหนึ่งว่า วันจาตุรงคสันนิบาต ซึ่งแปลว่า วันประชุมสงฆ์อันประกอบด้วยองค์ 4คือ 1.1 เป็นวันเพ็ญเดือน3 1.2 เป็นวันที่พระอรหันต์จำนวน 1250รูปมาประชุมรวมกันโดยมิได้นัดหมาย 1.3 พระภิกษุที่มาประชุมเป็นผู้ที่พระพุทธเจ้าบวชให้ 1.4 พระภิกษุทั้งหมดเป็นพระอรหันต์ พิธีกรรมที่กระทำกันในวันมาฆบูชาคือ การทำบุญตักบาตรตอนเช้า การรับศีล และการเวียนเทียนในตอนค่ำ 2.วันวิสาขบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 เป็นวันประสูติ ตรัสรู้ และปรินิพพานของพระพุทธเจ้า ซึ่งตรงกับวันเพ็ญเดือน 6 ทั้งหมด 3.วันอาสาฬหบูชา ตรงกับวันเพ็ญเดือน 8 เป็นวันที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดปัญจวัคคีย์จึงเกิดสาวคองค์แรกจึงถือว่าเป็นวันที่พระรัตนตรัยครบองค์ 3คือ พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พระธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงเป็นครนั้งแรกคือ ปฐมเทศนา ธัมมจักรกัปวัตนสูตร 4.วันเข้าพรรษา ตรงกับวันแรม1ค่ำเดือน8และตลอดระยะเวลา3เดือน หลังจากนั้นกำหนดให้พระภิกษุต้องจำพรรษาอยู่ตลอดเป็นวันสำคัญที่เกิดขึ้น เนี่องจากในฤดูเข้าพรรษาเป็นหน้าฝน ถ้าให้พระภิกษุเดินทางออกไปจาริกแสวงบุญจะทำให้เหยียบย่ำพืชผักของชาวบ้านจะสร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน พระพุทธเจ้าจึงได้กำหนดให้มีการจำพรรษาขึ้นตั้งเเต่สมัยพุทธกาลแหล่งอ้างอิง : วารสารเเม็ค ม.ต้น

โดย : เด็กหญิง อรชุมา ทองบุญ, ร.ร.กระแสสินธุ์วิทยา, วันที่ 6 กันยายน 2546