หลักธรรมทางพระพุทธศาสนา


การสร้างมนุษยสัมพันธ์มีวิธีการสร้างหลายวิธี เราพยายามศึกษาหาวิธีต่าง ๆ โดยที่มองข้ามสิ่งที่ใกล้ตัวมากที่สุด และสิ่งที่ติดตัวเรามาตั้งแต่เกิด นั่นคือ “ ความเป็นคนไทยและนับถือศาสนาพุทธ” เรามีหลักคำสอนขององค์พระสัมมาสัมพุทธเจ้าเป็นหลักในการดำเนินชีวิต หลักธรรมที่สร้างมนุษยสัมพันธ์นั้น เราจะต้องรู้จัก หลักธรรมสำหรับตนเองก่อน คือ สอนให้รู้จักและพัฒนาตนเอง ประกอบไปด้วย 1. สติสัมปชัญญะ 2. หิริโอตตัปปะ 3. ขันติโสรัจจะ 4. ความสันโดษ 5. อิทธิบาทสี่ 6. อคติ 7. สัปปุริสธรรม นอกจากจะใช้หลักธรรมสำหรับตนเองแล้ว ยังมีหลักธรรมที่สอนให้รู้จักบุคคลอื่นด้วย เป็นหลักธรรมที่อธิบายถึงธรรมชาติของมนุษย์ว่า คนเราเกิดมาย่อมต่างจิตต่างใจ ดังนั้น ในการสร้างมนุษยสัมพันธ์กับผู้อื่นจึงสามารถใช้หลักธรรมดังต่อไปนี่ได้ 1. สาราณียกรรม 2. พรหมวิหาร 4 3. สังคหวัตถุธรรม 4. ฆราวาสธรรม 5. กัลยาณมิตร 6. ทศพิธราชธรรม

ที่มา:สุรีรัตน์ สรรคพงษ์. “ หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาในการสร้างมนุษยสัมพันธ์ “วิทยาจารย์. 100 , 8 ( พฤศจิกายน 2544 ) : 17 – 20.โดย : นางสาว เกษศิณี โฉมโต, สถาบันราชภัฎเพชรบุรีวิทยาลงกรณ์, วันที่ 30 มกราคม 2545