วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา


วันอาสาฬหบูชาและวันเข้าพรรษา
วันอาสาฬหบูชาเป็นวันที่พระรัตนตรัย คือ
พระพุทธ พระธรรมและพระสงฆ์ ได้มีครบทั้งสามประการ
ครั้งนั้นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงแสดงพระปฐมเทศนาที่
ป่าอิสิปตนมฤคทายวัน กรุงพาราณสี ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ
เดือน ๘ (เดือนกรกฎาคม) ส่วนวันเข้าพรรษาจะตรงกับ
วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘
วันเข้าพรรษาเกิดขึ้น เนื่องจากในสมัยพุทธกาล
ในช่วงฤดูฝนเป็นฤดูเพาะปลูก การเดินทางในฤดูนี้
อาจทำให้ต้นพืชเสียหายได้ พระพุทธเจ้าจึงทรงออก
พุทธบัญญัติให้พระสงฆ์อยู่ประจำที่หรืออยู่จำพรรษา
ตลอดฤดูฝนเป็นเวลา ๓ เดือน
ในประเทศไทยพระสงฆ์จะอยู่จำพรรษาในวัดที่
ท่านเลือกและจะไม่ไปค้างคืนที่อื่นจนกว่าจะออกพรรษาแล้ว
ช่วงก่อนวันเข้าพรรษา โรงเรียนต่างๆจะจัดขบวนแห่เทียน
อย่างสวยงามไปยังวัดที่ถวายเทียนพรรษานั้น แต่ก่อนจะมีการ
แห่เทียนก็จะมีการหล่อเทียนกันก่อน โดยเชิญชวนผู้ที่มีจิตศรัทธา
ร่วมทำบุญหล่อเทียนด้วย
ดอกไม้ที่ใช้ประดับรถเทียนนั้น แต่ก่อนนี้ในขณะที่ดอกไม้
ยังมีราคาไม่แพงนัก มักจะใช้ดอกไม้สดทั้งคันรถ แต่ต่อมาเมื่อ
ดอกไม้มีราคาสูง ดอกไม้ที่ใช้ประดับรถเทียนจึงอาจจะต้องใช้
ดอกไม้ประดิษฐ์ปนกับดอกไม้สด
ชาวพุทธโดยทั่วไปจะทำบุญและรักษาศีล บางคนยังถือเอา
วันเข้าพรรษาเป็นเวลาแห่งการตั้งกฎบังคับตนเอง เช่น เลิกสูบบุหรี่
เลิกดื่มสุรา เป็นต้น

ธนพล จาดใจดี. ESSAYS ON THAILAND. พิมพ์ครั้งที่ ๔
กรุงเทพมหานคร : ห.จ.ก. ไทยเจริญการพิมพ์, ๒๕๓๙ (หมายเหตุ จะเพิ่มเติมบรรณานุกรม ในภายภาคหน้า)โดย : นางสาว Laddaporn ngamthura, klonglong, วันที่ 25 กุมภาพันธ์ 2545