สมณศักดิ์ของพระสงฆ์

 

                สมณศักดิ์ของพระสงฆ์ไทย มี 9 ชั้น และ 21 อันดับ ดังนี้        

           ชั้น 1 สกลมหาสังฆปรินายก เป็นตำแหน่งสังฆราช

1. สมเด็จสังฆราช สกลสังฆปรินายก     

           ชั้น 2 มหาสังฆนายก เจ้าคณะใหญ่ ชั้นสุพรรณบัตร

2. สมเด็จพระราชาคณะ มี 4 ตำแหน่ง คือ พระพุทธโฆษาจารย์ พระวันรัต พระพุทธาจารย์ และมหาวีรวงศ์

           ชั้น 3 พระราชาคณะชั้นธรรม มี 2 อันดับ คือ

3. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นหิรัญบัตร

4. พระราชาคณะ เจ้าคณะรอง ชั้นสัญญาบัตร

            ชั้น 4 พระราชาคณะชั้นธรรม

5. พระราชาคณะชั้นธรรม มีราชทินนามว่า "ธรรม" นำหน้านาม เช่น พระธรรมปิฏก พระธรรมกิตติโสภณและพระธรรมวิสุทธาจารย์ เป็นต้น

            ชั้น 5 พระราชาคณะชั้นเทพ

6. พระราชาคณะชั้นเทพ มีราชทินนามว่า "เทพ" นำหน้านาม เช่น พระเทพวิสุทธิโสภณ พระเทพสังวรญาณ และพระเทพวิสุทธิเมธี เป็นต้น

            ชั้น 6 พระราชาคณะชั้นราช

7. พระราชาคณะชั้นราช มีราชทินนามว่า "ราช" นำหน้า เช่น พระราชศิริธรรมเมรี พระราชนันทาจารย์ และพระราชมงคลมุนี เป็นต้น

            ชั้น 7 พระราชาคณะชั้นสามัญ

8. พระราชาคณะชั้นสามัญ ไม่มีราชทินนามนำหน้า เช่น พระวิเชียรโมลี พระชัยนาทมุนี และพระกวีรญาณ เป็นต้น

            ชั้น 8 พระครู เป็นตำแหน่งรองจากพระราชาคณะชั้นสามัญ ใช้คำว่าพระครูนำหน้านาม เช่น พระครูพิศาลสังฆโสภณ พระครูวิเศษบุญญากร และ     

            พระครูวิสุทธิ์วุฒิคุณ เป็นต้น สมณศักดิ์ชั้นพระครูมี 10 อันดับ ดังนี้

9. พระครูชั้นสัญญบัตรชั้นพิเศษ 10. พระครูชั้นสัญญาบัตรชั้นเอก

11. พระครูสัญญาบัตรชั้นโท 12. พระครูสัญญาบัตรชั้นตรี

13. พระครูปลัด 14. พระครูธรรมธร

15. พระครูวินัยธร 16. พระครูคู่สวด

17. พระครูสมุห์ 18. พระครูใบฎีกา

            ชั้น 9 ชั้นฐานานุกรม ไม่มีราชทินนามนำหน้า แต่ใช้ตำแหน่งนำหน้า เช่น พระสมุห์ .....และพระใบฎีกา ..... มีทั้งหมด 3 อันดับ

19. พระปลัด 20. พระสมุห์ 21. พระใบฏีกา

 


โดย : นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญ, คอนสารวิทยาคม, วันที่ 28 มีนาคม 2545