ตำแหน่งการปกครองของพระสงฆ์ไทย

คณะสงฆ์ไทย แบ่งตามตำแหน่งการปกครองได้ 6 ชั้น เรียงตามลำดับมีดังนี้
1. เจ้าคณะใหญ่ แบ่งออกเป็น 5 ตำแหน่ง
- เจ้าคณะใหญ่ธรรมยุติ
- เจ้าคณะใหญ่หนกลาง
- เจ้าคณะใหญ่หนเหนือ
- เจ้าคณะใหญ่หนตะวันออก
- เจ้าคณะใหญ่หนใต้
2. เจ้าคณะภาค แบ่งออกเป็น 18 ภาค
3. เจ้าคณะจังหวัด แบ่งออกเป็น 76 จังหวัด
4. เจ้าคณะอำเภอ แบ่งออกเป็น 708 อำเภอ
5. เจ้าคณะตำบล แบ่งเป็น 7,156 คณะตำบล
6. เจ้าอาวาส มีเจ้าอาวาสของวัดต่าง ๆ ประมาณ 32,006 วัดโดย : นางสาว พรวิจิตร ชาติชำนาญ, คอนสารวิทยาคม, วันที่ 9 เมษายน 2545