ความเป็นไทยแท้ๆ

“บรรพบุรุษของไทยแต่โบราณ ปกบ้าน ป้องเมือง คุ้มเหย้า เสียเลือดเสียเนื้อมิใช่เบา หน้าที่เรารักษาสืบไป”

การรักษาความเป็นไทย จึงเป็นหน้าที่ของเราลูกหลานไทยทุกคน
ความเป็นไทย และไทยแท้ ๆ นั้นเป็นอย่างไร
ความเป็นไทย ก็คือความเป็นอิสระ ไม่เป็นทาสเขา มีสิทธิและเสรีภาพตามระบอบประชาธิปไตยเฉกเช่นผู้คนในโลกยุคปัจจุบัน
นี่คือความเป็นไทยเพียงภายนอกธรรมดาเท่านั้น ยังมิใช่ไทยแท้ ๆ
ความเป็นไทยแท้ ๆ นั้น ต้องเป็นอิสระทั้งกายและใจ
ทางกาย ก็ไม่เป็นทาสรับใช้ผู้อื่นหรือสิ่งอื่นใด เพื่อมาทำลายชาติไทยของเรา ไม่เป็นทาสยาเสพติดซึ่งบั่นทอนชีวิตตนและคนอื่นให้ตายทั้งเป็นไปพร้อมกันด้วย ทางใจ นั้น ต้องไม่เป็นทาสกิเลสหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำอันจักนำมาซึ่งความทุกข์ความ
เดือดร้อนภายในจิตใจตนเอง ซึ่งก่อให้เกิดพฤติกรรมเลวร้ายจากตนเองสู่ผู้อื่น และ
ลุกลามสู่สังคมต่อไปอย่างไม่สิ้นสุด
ความเป็นไทยแท้ ๆ นั้น ต้องเป็นอิสระทั้งกายและใจ
แต่จักเป็นได้อย่างไร ถ้าคนไทยไม่เข้มแข็ง
ความเข้มแข็งภายนอก ต้องมีความรักสามัคคี
ความเข้มแข็งภายใน ต้องมีความอดทนอดกลั้นต่ออารมณ์ฝ่ายต่ำ เพียรพยายามกำหนดรู้อารมณ์ที่เป็นปัจจุบันให้เห็นความเป็นจริงของสรรพสิ่ง
ที่ปรากฏ อันจักนำไปสู่การแยกแยะสิ่งดี-ชั่วออกจากกัน เกิดความเข้มแข็งภายใน
สามารถ ลด ละ กิเลสหรืออารมณ์ฝ่ายต่ำได้หมดสิ้น เข้าสู่ความเป็นผู้มีจิตใจบริสุทธิ์ สู่ความเป็นไทยแท้ ๆ
โดย : นาย อำนาจ อินทร์ศวร, รร.สุวรรณารามวิทยาคม, วันที่ 2 กรกฎาคม 2545