ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษา

        ประเพณีหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประเพณีที่กระทำกันตั้งแต่โบราณกาล  จนกระทั่งทุกวันนี้การหล่อเทียนเข้าพรรษาเป็นประจำทุกปี  คือ  เมื่อใกล้ถึงฤดูการเ้ข้าพรรษาตามพุทธานุญาต  ให้บรรดาภิกษุสงฆ์ทั้งหลายต้องเข้าประจำพรรษาในอารามนั้นๆมิืให้เที่ยวจาริกไปในที่อื่นๆ

       ในการเข้าพรรษานี้พระภิกษุจะต้องมีการสวดมนต์ทำวัตรทุกเช้าค่ำและในการนี้จะต้องมีธูปเทียนบูชาด้วย  พุทธศาสนิกชนทั้งหลายจึงพร้อมใจกันหล่อเทียนเข้าพรรษา  สำหรับให้พระภิกษุจุดบูชาเป็นการกุศลทานอย่างหนึ่งในการให้ทานด้วยแสงสว่างจะมีอานิสงฆ์เพิ่มพูนปัญญา  หูตาสว่างไสว  เมื่อหล่อเทียนเสร็จแล้วมีการแห่แหนตามประเพณีรอบพระอุโบสถ  เวียนสามรอบแล้วนำไปจุดบูชาพระตลอดเวลา 3 เดือน

       ตามชนบทการหล่อเทียนเข้าพรรษาทำการอย่างเอิกเกริกสนุกสนานมาก  บางแห่งก็มีการประกวดการตกแต่งประเภทต่างๆ  มีการแห่แหนรอบเมืองด้วยริ้วขบวนที่สวยงามและถือว่าเป็นงานประจำปีทีเดียว  ในวันนั้นจะมีการร่วมทำบุญตักบาตรถวายพระภิกษุสงฆ์  เป็นการร่วมการกุศลกันในหมู่บ้านนั้นๆ  ในปัจจุบันนี้ก็ยังมีงานเอิกเกริกสนุกสนานอยู่ตามชนบทต่างๆ  ซึ่งนับว่าเป็นการร่วมศรัทธากันอย่างพร้อมเพรียงแหล่งอ้างอิง : ประเพณีและวัฒนธรรมไทย ; ผู้แต่ง สมชัย ใจดี และ ยรรยง ศรีวิริยาภรณ์

โดย : นางสาว กุลวรรณ อายุรไชย, -, วันที่ 16 สิงหาคม 2545