ไฟฟ้า


การต่อวงจรไฟฟ้า
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบอนุกรม
การต่อวงจรไฟฟ้าแบบขนานการคำนวณ


นนนนนนนนนนนนนนรรรรรรรรร


โดย : นางสาว สุทธินี เชาวะเจริญ, โรงเรียนสุราษฎร์ธานื2, วันที่ 6 มกราคม 2545