เรขาคณิตวิเคราะห์

 

 

                 เนื่องจากการหาจุดตัดสมการเส้นตรงเป็นการหาที่เสียเวลามาก   ในการแก้สมการสองตัวแปร  พี่จะหาจุดตัดสมการเส้นตรงด้วยวิธีลัดให้ดู  นะคะ

Ex     จงหาจุดตัดสมการ    5x+3y+4    =  0

                                   และ 3x+2y+7    =  0

   วิธีทำจริง    ให้     5x+3y+4  = 0   ... 1)

                               3x+2y+7  = 0   ... 2)

   3*1)             15x+9y+12      = 0   ... 3)

   5*2)             15x+10y+35    = 0   ... 4)

   4)-3)                         y+23   = 0

                                          y   = -23     แทนลงใน   2)

        ได้            3x+2(-23)+7  =  0

                                            x =13

        ดังนั้นจุดตัดของเส้นตรง   คือ (x,y)  =   (13,-23)

วิธีลัด

                  5x+3y+4  = 0

                  3x+2y+7  = 0

         หาค่า  x ได้จาก   x = ( 21-8 ) / ( 10-9 )   =13 (ส.ป.ส. เฉียงลง - เฉียงขึ้น 

     แทน  x =13 ลงสมการใดก็ได้  y  = -23

    น้องๆเห็นมั้ยว่าเร็วกว่าตั้งเยอะ

   รูปแบบก็คือ      Ax+By+C   = 0

                           Dx+Ey+F    =  0

                                 x            = ( BF-EC ) / ( AE-DB )

 

 แหล่งอ้างอิง : รวมสุดยอดสูตรลัด คณิตศาสตร์

โดย : นางสาว พนิดา ดำแก้ว, สถาบันราชภัฏสงขลา, วันที่ 29 มกราคม 2546