วิวัฒนาการ

เอกสารประกอบการเรียน
เรื่อง วิวัฒนาการ
จุดประสงค์การเรียนรู้
1. อธิบายความหมายของวิวัฒนาการ และบอกปัจจัยที่ทำให้สิ่งมีชีวิตเกิดวัฒนาการได้
2. อธิบายความหมายและหลักฐานต่างๆ ที่ใช้อธิบายสนับสนุนการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต
วิวัฒนาการ
สิ่งมีชีวิตมีการเปลี่ยนแปลงหรือที่เรียกว่า วิวัฒนาการ เกิดขึ้นอยู่ตลอดเวลา โดยเริ่มจากสิ่งมีชีวิตเล็กๆที่มีโครงสร้างง่ายๆไปจนถึงสิ่งมีชีวิตที่มีโครงสร้างซับซ้อน การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจะค่อยเป็นค่อยไป ติดต่อสืบเนื่องกันไปเรื่อยๆจากอดีตจนถึงปัจจุบันและต่อไปในอนาคต จะเห็นได้ว่า การเปลี่ยนแปลงของสิ่งมีชีวิตจะเกี่ยวข้องกับระยะเวลาเป็นสำคัญ สิ่งมีชีวิตบางชนิดต้องอาศัยระยะเวลาเป็นล้านปี เช่น การเปลี่ยนแปลงของม้าจากอดีตจนถึงปัจจุบัน การเปลี่ยนแปลงของช้างจากอดีตจนถึงปัจจุบัน เป็นต้น
วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถยืนยันได้ระยะเวลาสั้นๆจึงต้องอาศัยหลักฐานต่างๆในอดีต เช่นซากดึกดำบรรพ์ ประกอบกับอาศัยความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีววิทยาการเจริญตลอดจนหลักฐานจากการผสมพันธุ์พืชและสัตว์ มาอธิบายความเป็นมาของวิวัฒนาการ
กิจกรรม
ตอนที่1
คำสั่ง จงตอบคำถามหรือเติมช่องว่างด้วยคำหรือข้อความสั้นๆ
1. คำถาม วิวัฒนาการ หมายถึง
2. คำถาม ปัจจัยสำคัญที่เกี่ยวข้องกับการเกิดวิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิต คือ
3. คำถาม ไข่ ลูกอ๊อด กบ การเปลี่ยนแปลงในลักษณะนี้ไม่จัดเป็นวิวัฒนาการ เพราะ

แนวคำตอบกิจกรรม
1. หมายถึง การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิตทีละเล็กทีละน้อยจนเห็นความแตกต่างระหว่างบรรพบุรุษกับลูกหลาน ซึ่งการเปลี่ยนแปลงทั้งหมดเกิดขึ้นในระยะเวลาที่นานมากหลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิต
2. 1. การเปลี่ยนแปลงรูปร่างและหน้าที่ขององค์ประกอบสิ่งมีชีวิต
2. ระยะเวลาที่นานมากหลายชั่วอายุของสิ่งมีชีวิต
3. วิวัฒนาการของสิ่งมีชีวิตนั้นไม่สามารถยืนยันได้ระยะเวลาสั้นๆจึงต้องอาศัยหลักฐานต่างๆในอดีต เช่นซากดึกดำบรรพ์ ประกอบกับอาศัยความรู้ด้านกายวิภาคศาสตร์ พันธุศาสตร์ ชีววิทยาการเจริญตลอดจนหลักฐานจากการผสมพันธุ์พืชและสัตว์ มาอธิบายความเป็นมาของวิวัฒนาการ
โดย : นาย ใจชาย ปัณนะพงษ์, โรงเรียนวังเหนือวิทยา, วันที่ 6 พฤศจิกายน 2544