ระบบสุริยะ

ดวงอาทิตย์เป็นศูนย์กลางของระบบที่มีดาวเคราะเป็นบริวารโคจรไปรอบๆ เรียกว่า “ระบบสุริยะ” ดาวเคราะห์ 9 ดางและดวงจันทร์บริวารของดาวเคราะห์เหล่านี้เคลื่อนที่ไปรอบดวงอาทิตย์ เป็นรูปวงรีขนาดใหญ่ ขณะเดียวกันดาวเคราะห์ก็หมุนรอบตัวเองคล้ายกับลูกข่างด้วย ดาวเคราะห์ชั้นใน 4 ดวงเป็นก้อนหินแข็งส่วน 4 ดวงชั้นนอกเป็นของเหลวหรือกาซ ดวงนอกสุดคือดาวพลูโตเป็นน้ำแข็งหากไม่มีความร้อนและแสงสว่างจากดวงอาทิตย์ โลกจะมืดมิดหนาวเย็นจนไม่มีชีวิตใดอาศัยอยู่ได้

แหล่งที่มา
กระจ่าง ธรรมวีระวงศ์.เอกภพอันกว้างใหญ่.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพฯ:Acmeprinting,2537
โดย : นางสาว ่manapat janopast, 4/3klonglaung pratumtane13180, วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545