พลังงานคืออะไร

พลังงานั้น เราสามารถให้คำนิยามหรือคำจำกัดความได้คือ ความสามารถในการทำงานได้ สสาร และพลังงานเป็นพื้นฐานของทุกสิ่งทุกอย่างของชีวิต สสารนั้นมีรูปร่างและสามารถสัมผัสได้ดีกว่าพลังงาน พลังงาสามารถทำให้สสารเกิดการเปลี่ยนแปลง เช่น โดยการทำให้ร้อน ทำให้เคลื่อนที่ หรือทำให้เกิดกระแสไฟฟ้า เป็นต้น
เมื่อมีการเปลี่ยนแปลงเกิดขึ้น จะมีพลังงานร่วมอยู่ด้วยเสมอ จะเกิดขึ้นเมื่อพลังงานที่เกี่ยวข้องเปลี่ยนแปลงจากรูปแบบหนึ่ง ไปเป็นรูปแบบอื่น ตัวอย่างเช่น การเปลี่ยนแปลงของพลังงานทางเคมีไปเป็นพลังงานความร้อนความร้อนปริมาณรวมทั้งหมดของพลังงานในกระบวนการนั้น จะไม่เปลี่ยนแปลงไปด้วย พลังงานจึงไม่สามารถสร้างหรือทำลายให้หายไปได้


แหล่งที่มา
สุพล บริพันธ์.พลังงาน.พิมพ์ครั้งแรก,กรุงเทพ:เบสท์บุ๊คส์,2533โดย : นางสาว ่manapat janopast, 4/3klonglaung pratumtane13180, วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2545