]

 

 

 

 
 มุม

 

 

เรื่องมุม

ส่วนประกอบของมุม ประกอบด้วย

1. แขนของมุม ได้แก่ เส้นตรงหรือส่วนของเส้นตรงหรือรังสีที่มาพบกัน

2. จุดยอดมุม คือจุดที่เส้นตรง ส่วนของเส้นตรงหรือรังสีที่มาพบกัน

3. ชื่อมุม เรียกโดยใช้อักษร 3 ตัว อักษรตัวที่อยู่ตรงกลางเป็นจุดยอดมุมใช้สัญลักษณ์ "^" เขียนเหนืออักษรตรงกลาง

 

ชนิดของมุม

1. มุมฉาก อ่านว่า มุม เป็นมุมฉาก มีขนาด 90 องศา หรือ 90? มีมุม ข เป็นจุดยอดมุม และ กขและ ขค เป็นแขนของมุม

2.มุมแหลม อ่านว่า มุม เป็น มุมแหลม มีขนาดน้อยกว่า 90 องศ มีมุม ป เป็นจุดยอดมุม และ บป และ ปผ เป็นแขนของมุม

3.มุมป้าน อ่านว่า มุม เป็น มุมป้าน มีขนาดมากกว่า มีมุม ด เป็นจุดยอดมุม และ ดต และ ดถ เป็นแขนของมุม

4.มุมตรง อ่านว่า มุม เป็น มุมตรง มีขนาดเป็นสองเท่า มุมฉาก มีมุม อ เป็นจุดยอดมุมและ หอ และ อฮ เป็นแขนของมุม

 

5.มุมกลับ อ่านว่า มุม เป็นมุมกลับ มีขนาดใหญ่กว่าสองแต่ไม่ถึงสี่มุมฉาก มีมุม ย เป็นจุดยอดมุม และ มย และ ยร เป็น

แขนของมุม

 

สัญลักษณ์ " ^ " เป็นสัญลักษณ์ของจุดยอดมุม

ตัวอย่าง

 

มุม มีมุม พ เป็นจุดยอดมุม และ ฟพ และ พร เป็นแขนของมุม มี ขนาดเป็นมุมป้าน

มุม มีมุม ฟ เป็นจุดยอดมุม และ ฟร และ พฟ เป็นแขนของมุม มี ขนาดเป็นมุมแหลม

มุม มีมุม ร เป็นจุดยอดมุม และ พร และ รฟ เป็นแขนของมุม มี ขนาดเป็นมุมแหลม

 

 

 


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545