สมการและการแก้สมการ

 

สมการ หมายถึง ประโยคสัญลักษณ์เชื่อมด้วย เครื่องหมาย “=” แบ่งเป็น 3 ชนิด

1.สมการที่เป็นจริง หมายถึง สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ทางซ้ายของเครื่องหมาย “=” เท่ากับจำนวนที่อยู่ทางขวา

2.สมการที่ไม่เป็นจริง หมายถึง สมการที่มีจำนวนซึ่งอยู่ทางซ้ายของเครื่องหมาย “=” ไม่เท่ากับจำนวนที่อยู่ทางขวา

3.สมการที่มีตัวไม่ทราบค่า หรือ ตัวแปร ซึ่งตัวแปรในสมการใช้สัญลักษณ์ใดก็ได้

เช่น ก ,x ,y

คำตอบของสมการ คือ จำนวนที่แทนตัวแปรในสมการแล้วทำให้สมการนั้นเป็นจริง

การแก้สมการ คือ การหาคำตอบของสมการซึ่งจะทำให้สมการนั้นเป็นจริง

หลักการแก้สมการเมื่อโจทย์กำหนดตัวไม่ทราบค่า

1) ถ้าสมการมีตัวแปรบวกกับจำนวนใด ให้นำจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่บวกอยู่ไปลบทั้งสองข้างของสมการ

2) ถ้าสมการมีตัวแปรลบกับจำนวนใด ให้นำจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่ลบอยู่ไปบวกทั้งสองข้างของสมการ

3) ถ้าสมการมีตัวแปรคูณกับจำนวนใด ให้นำจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่คูณอยู่ไปหารทั้งสองข้างของสมการ

4) ถ้าสมการมีตัวแปรหารกับจำนวนใดที่ไม่ใช่ 0 ให้นำจำนวนที่เท่ากับจำนวนที่บวกอยู่ไปคูณทั้งสองข้างของสมการ

 


โดย : นางสาว POTJANEE KETMAI, Praatunam pra-in Post office 13180, วันที่ 11 กุมภาพันธ์ 2545