ทรัพยากรน้ำและการอนุรักษ์

น้ำ เป็นทรัพยากรที่สามารถเกิดหมุนเวียนได้เรื่อยๆไม่มีวันหมดสิ้นเมื่อแสงแดดส่องมาบนพื้นโลกน้ำจากทะเลและมหาสมุทรก็จะระเหยเป็นไอน้ำอยู่ในอากาศเมื่อพบอากาศที่เย็นกว่าไอน้ำนั้นจะกลั่นตัวตกมาเป็นฝนอีกครั้ง
โลกของเราประกอบไปด้วยพื้นดินและพื้นน้ำโดยเป็นพื้นน้ำ3ส่วนและเป็นพื้นดิน1ส่วน
ประโยชน์ของน้ำ คนเรามีชีวิตอยู่โดยขาดน้ำได้ไม่เกิน3วัน และน้ำยังมีความจำเป็นทางการเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม
- น้ำเป็นสิ่งจำเป็นที่เราใช้สำหรับดื่มกิน การประกอบอาหาร ชำระร่างกาย ฯลฯ
- น้ำมีความจำเป็นสำหรับการเพาะปลูกเลี้ยงสัตว์ แหล่งน้ำเป็นที่อยู่ของปลาและสัตว์น้ำอื่นๆซึ่งคนเราใช้เป็นอาหาร
- ในการอุตสาหกรรมต้องใช้น้ำในขบวณการผลิตใช้ล้างของเสีย ใช้หล่อเครื่องจักร และระบายความร้อนฯลฯ
- น้ำเป็นแหล่งพลังงาน พลังงานจากน้ำใช้ทำระหัด ทำเขื่อนผลิตกระแสไฟฟ้าได้
- แม่น้ำลำคลอง ทะเล มหาสมุทร เป็นเส้นทางคมนาคมขนส่งที่สำคัญ
- ทัศนีภาพของริมฝั่งทะเลและน้ำที่ใสสะอาดเป็นแหล่งท่องเที่ยวของมนุษย์
ปัญหาของน้ำ
1. ปัญหาการมีน้ำน้อยเกินไป เกิดการขาดแคลนทั้งนี้ก็เป็นผลจากการตัดต้นไม้ซึ่งเป็นแหล่งต้นน้ำลำธารนั่นเอง ทำให้ปริมาณน้ำฝนน้อยลง เกิดความแห้งแล้งเสียหายต่อพืชเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์
2. ปัญหาการมีน้ำมากเกินไป เป็นผลก็เป็นผลจากการตัดไม้มากเกินไปเช่นกัน ทำให้เกิดน้ำท่วมไหลบ่าในฤดูฝนสร้างความเสียหายแก่ชีวิตและทรัพย์สิน
3. ปัญหาน้ำเสีย เกิดจาก
-น้ำจากบ้านเรือน และขยะมูลฝอยและสิ่งปฏิกูลที่ถูกทิ้งลงสู่แม่น้ำลำคลอง
-น้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมทั้งหลาย
-น้ำลมพัดพาเอาสารพิษที่ตกค้างจากแหล่งเกษตรกรรม
วิธีการอนุรักษ์น้ำ
1. การใช้น้ำอย่างประหยัด การใช้น้ำอย่างประหยัดนอกจากจะช่วยลดค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าน้ำลงแล้วยังทำให้ปริมาณน้ำเสียที่จะทิ้งลงแหล่งน้ำมีปริมาณน้อย และป้องกันการขาดแคลนน้ำด้วย
2. การสงวนน้ำใช้ในบางฤดูหรือสภาวะที่มีน้ำมากเหลือใช้ควรมีการเก็บน้ำไว้ใช้เช่นทำบ่อเก็บน้ำ การสร้างร่องน้ำ ขุดลอกแหล่งน้ำ และทำระบบชลประทาน
3. การพัฒนาน้ำเสียในบางพื้นที่ที่ขาดแคลนน้ำ จำเป็นต้องหาแหล่งน้ำเพิ่มเติม เพื่อให้สามารถมีน้ำไว้ใช้ทั้งในครัวเรือนและการเกษตรได้อย่างเพียงพอ ปัจจุบันการนำน้ำบาดาลขึ้นมาใช้กำลังแพร่หลายมากขึ้นแต่อาจมีปัญหาเรื่องแผ่นดินทรุด
4. การป้องกันน้ำเสียการไม้ทิ้งขยะและสิ่งปฏิกูลและสารพิษลงในแหล่งน้ำ น้ำเสียที่เกิดจากโรงงานอุตสาหกรรม โรงพยาบาล ควรมีการบำบัดและขจัดสารพิษ ก่อนที่จะปล่อยลงสู่แหล่งน้ำ
5. การนำน้ำเสียกลับไปใช้ใหม่ น้ำที่ไม่สามารถใช้ได้ในกิจการอย่างหนึ่งอาจใช้ได้ในอีกกิจการหนึ่ง เช่นน้ำทิ้งจากการล้างภาสชนอาหารสามารถนำไปรดต้นไม้ได้
http://kajib.hypermart.net/water.htmlโดย : นาย rangsun sodsaithong, 4/3 Klonglaung Prathumtanee 13180, วันที่ 13 กุมภาพันธ์ 2545