โรคเอสด์

เอดส์ หมายถึง กลุ่มอาการที่เกิดจากภูมิคุ้มกันร่างกายเสื่อมลงมากเนื่องจาก เอช ไอ วี หรือเชื้อเอดส์ให้เม็ดโลหิตขาวที่เป็นภูมิคุ้มกันถูกทำลายลงจนร่างกายติดเชื้อโรคอื่น ๆ โดยเฉพาะโรคติดเชื้อฉกฉวยโอกาสหรือโรคแทรกซ้อนและมะเร็งบางชนิดซึ่งไม่พบหรือพบได้น้อยในผู้ป่วยที่มีภูมิคุ้มกันปกติ ด้วยเหตุนี้ผู้ป่วยเอดส์จึงมีอาการแสดงออกของโรคต่าง ๆ เช่น ปอดบวม โรคผิวหนัง และอื่น ๆ เป็น ๆ หาย ๆ ถ้าไม่รู้จักปฏิบัติตัวให้ถูกต้อง ภูมิคุ้มกันจะเสื่อมลงเรื่อย หากไม่ได้รับการรักษาโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ ให้ทันท่วงทีผู้ป่วยจะเสียชีวิต ปัจจุบันยังไม่มียาฆ่าเชื้อเอดส์หรือวัคซีนที่ป้องกันรักษาเอดส์ให้หายได้ อาการและวงจรของเอดส์ เมื่อได้รับเชื้อเอดส์เข้าไปในร่างกายในระยะแรก อาจจะยังตรวจไม่พบ เมื่อเวลาผ่านไป 3 เดือนแล้วจะตรวจได้ว่ามีร่องรอยการได้รับเชื้อเอดส์หรือมีเลือดบวกเอดส์ จนถึงระยะนี้จะยังไม่ปรากฏอาการ กล่าวคือ การสังเกตลักษณะภายนอกจะบอกไม่ได้ว่าใครได้รับเชื้อเอดส์ ดังนั้น คนที่ดูแข็งแรงอาจมีเชื้อเอดส์อยู่ในตัวและแพร่เชื้อให้ผู้อื่นได้ประมาณ 5 ปีหลังจากติดเชื้อเอดส์ บางคนก็จะเริ่มมีอาการของเอดส์บ้าง หรือมีอาการเอดส์อ่อนอยู่ราว 3 – 5 ปี ก่อนจะกลายเป็นเอดส์เต็มขั้น คนที่เป็นเอดส์เต็มขั้นจะมีอาการของโรคติดเชื้อต่าง ๆ และโรคแทรกซ้อนต่าง ๆ หลังจากวินิจฉัยว่าเป็นเอดส์เต็มขั้นแล้ว ผู้ป่วยจะเสียชีวิตภายใน 2 – 3 ปี แต่อย่าไปวิตกกังวลว่าอาการเจ็บไข้ได้ป่วย ที่เราเป็นกันเป็นครั้งคราวจะเป็นอาการของเอดส์ ถ้าสงสัยให้ปรึกษาแพทย์ ภูมิคุ้มกันมีความสำคัญต่อร่าง กายเราอย่างไร ถ้าเปรียบเชื้อเอดส์และเชื้อโรคอื่น ๆ เปรียบเสมือนเม็ดฝน เราอาจเปรียบภูมิคุ้มกันเป็นเสมือนร่ม ที่คอยป้องกันไม่ให้เราเปียกฝนจนเจ็บป่วย ถ้าร่มของเราแข็งแรงไม่รั่วไม่ซึมจะสามารถปกป้องเราจากฝนได้ดีแต่ถ้าร่มขาดหรือรั่ว น้ำฝนย่อมผ่านลงมาถูกตัวเราและทำให้เราเจ็บป่วยได้ง่าย ในร่างกายเราจะมีเม็ดเลือดขาวทีเป็นตัวสร้างภูมิคุ้มกันให้แก่ร่างกาย เมื่อได้รับเชื้อเอดส์ เชื้อเอดส์จะเข้าไปอยู่ในเม็ดเลือดขาว จากนั้นไวรัสจะแบ่งตัวสร้างเชื้อเอดส์ตัวใหม่อีกมากมายเชื้อเอดส์ ก็จะแพร่กระจายออกไปทำลายเม็ดเลือดขาวตัวต่อ ๆ ไปในที่สุดเมื่อเม็ดเลือดขาวถูกทำลายไปมาก ๆ ร่างกายก็จะไม่มีภูมิคุ้มกันโรคเลย คราวนี้เชื้อโรครอบ ๆ ตัวเราก็ฉวยโอกาสทำให้เราเจ็บป่วยและเสียชีวิต ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำเกิดจากอะไรบ้าง ภาวะภูมิคุ้มกันต่ำ ไม่จำเป็นต้องเกิดขึ้นจากเอดส์เท่านั้น อาจจะเกิดจากหลายสาเหตุ เช่น โรคขาดอาหาร โรคมะเร็ง การใช้ยาที่มีฤทธิ์กดภูมิคุ้มกัน เช่น ยาบำบัดรักษามะเร็ง ยาเสตอรอยด์ ที่มีขายกันเกลื่อนท้องตลาด เป็นต้น ดังนั้นบุคคลที่มีภูมิคุ้มกันต่ำ และเกิดโรคต่าง ๆ โดยไม่มีเลือดบวกเอดส์จึงไม่ใช่ผู้ป่วยเอดส์

เอสด์. 2545. [Online]. เข้าถึงได้จาก www.viboon.comโดย : นางสาว vassana pramprasong, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 20 กุมภาพันธ์ 2545