ทักษะกระบวนการวิทยาศาสตร์...

การเรียนการสอนวิทยาศาสตร์เป็นการนำเทคนิควิธีการสร้างองค์ความรู้เพื่อให้ผู้เรียนเกิดการเรียนรู้ด้วยตนเอง โดยครูจะเป็นผู้สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ที่กระตุ้นให้นักเรียนมีส่วนร่วมทั้งในทางปฏิบัติและความคิด และสามารถถ่ายทอดความคิดออกมาได้ด้วยคำพูด หลักสูตรการศึกษาขึ้นพื้นฐานที่กำลังจะมีการนำมาใช้ ได้ให้ความสำคัญกับเรื่องโครงงานโดยผู้เรียนจะต้องทำทั้งโครงงานตามกลุ่มสารระการเรียนรู้และข้ามกลุ่มสาระการเรียนรู้ ซึ่งอาจจะเป็นโครงงานเดี่ยวหรือทำเป็นกลุ่ม ที่ผู้เรียนจะต้องเป็นผู้เริ่มคิดและลงมือทำเอง หากมีปัญหาเกิดขึ้นก็ต้องหาทางแก้ปัญหา มีการทำรายงานและนำเสนอผลงานของตนเอง โดยผู้สอนมีหน้าที่คอยแนะนำและสร้างบรรยากาศที่สนุกสนานให้เกิดขึ้นระหว่างการจัดกิจกรรมการเรียน

ที่มา
ทวี ดิษฐดำเริง . “สร้างทักษะการสอนวิทยาศาสตร์ในระดับประถมศึกษา”. สารปฏิรูป .
2 ,17 (เดือนสิงหาคม 2542) : 28 - 30โดย : นางสาว ืnipapan photong, ราชภัฎเพรชบุรีวิทยาลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545