พริกไม้ประดับที่กินได้

พริกไม้ประดับที่กินได้
ทุกวันนี้พริกในตลาดมีมากกว่าแต่ก่อนมาก สมัยก่อนมีแค่พริกชี้ฟ้ากับพริกขี้หนู พริกหยวก เท่านั้น ขณะนี้มีพริกเพิ่มเติมมากมาย หลายพันธ์ เช่น พริกหนุ่ม พริกสีส้ม พริก หวาน และพริกสีขาว เพราะเหตุนี้ จึงเห็นว่าน่าจะปลูกพริกเป็นพืชสวนครัว จะได้เป็นทั้งไม้ประดับและพืชสวนครัว
การปลูกพริก ถ้ารู้ลักษณะนิสัยพริกแล้วไม่ยาก พริกเป็นต้นไม้ที่มีรากละเอียด ถ้า๔กผู้ปลูกพรวนดินโคนต้นก็จะเฉา ปลูกพริกต้องอย่าพรวนดินใกล้ต้น ควรใช้ดินคลุมต้นทุก 3 เดือน ดินควรจะเป็นดินที่หมักจากใบไม้ หรือหญ้าจนผุพัง แล้วเติมปุ๋ยวิทยาศาสตร์ 15 – 15- 15 ปนในปุ๋ยหมัก 1 ใน 10 ส่วนก็พอ เวลาใส่ปุ๋ยวิทยาศาสตร์ อย่าใส่ล้วน ๆ ควรผสมลงไปในปุ๋ยหมัก เดือนละครั้งก็พอแล้ว
จุดอ่อนของพริกอยู่ที่มดง่าม เพราะมันจะนำเพลี้ยไปปล่อยไว้ตามต้นพริก เพลี้ยมันก็ดูดอาหารตามยอดพริก น้ำหวานตามช่อดอก ใบพริกจึงถูกเพลี้ยดูดอาหารจนยอดหงิก จึงต้องหมั่นพ่น เอส 85 ฆ่ามดและเพลี้ยตามยอดพริก ( ในระยะเกิดโรค )
ดินที่ปลูกควรใช้ดินธรรมดา 1 ส่วน ดินใบไม้ผุพัง 2 ส่วน ทราย 1 ส่วน ก่อนปลูกควรเพาะกล้า ในแปลงเพาะคลุมด้วยฟางบาง ๆ เมื่อกล้าพริกสูง 4 นิ้ว ก็เตรียมย้ายลงกระถางได้

ประยูร จรรยาวงศ์ . กินอาหารแก้โรค .กรุงเทพฯ .ครัวบ้านและสวน , 2542.
โดย : นางสาว nattaya muenrad, ripw คลองหลวง ปทุมธานี 13180, วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2545