ปลาตะลุมพุก

ปลาตะลุมพุก(toli shad tenualosa toli)ลักษณะทั่วไป มีรูปร่างคล้ายกระสวย แบนข้าง ส่วนท้องด้านข้างแบน ใต้ท้องเป็นสันคม เกิดจากการเปลี่ยนแปลงของเกล็ดเพื่อใช้ในการป้องกันตัว จะงอยปากสั้นทู่ ปากมีขนาดปานกลางและเฉียงขึ้นเล็กน้อย ฐานของครีบหลังและครีบก้นมีความยางเกือบเท่ากัน ครีบหูเล็กเรียวยาว เกล็ดเล็กบางและหลุดง่าย ลำตัวด้านหลังสีขาวปนน้ำเงินท้องสีขาวเงิน
ถิ่นอาศัย หากินบริเวณชายฝั่งทะเลและปากน้ำในอ่าวไทย เป็นปลาสองน้ำที่เจริญเติบโตอยู่ในทะเล
เมื่อถึงฤดูผสมพันธุ์จึงจะอพยพเข้ามาผสมพันธุ์วางไข่ในน้ำจืดหรือบริเวณปากน้ำ
อาหาร กินสัตว์น้ำขนาดเล็ก
ขนาด โดยทั่วไปความยาวประมาณ 30-40 ซม. ขนาดใหญ่สุดมีความยาวถึง 50 ซม.
ประโยชน์ เนื้อมีรสชาติดี นำมาประกอบอาหารได้หลายประเภท

เกษตรและสหกรณ์,กระทรวง กรมประมง . ภาพปลาและสัตว์น้ำของไทย . พิมพ์ครั้งที่2 . กรุงเทพฯ:
องค์การค้าของคุรุสภา , 2535.โดย : นางสาว nongyao busarakam, ripw klong luang patumtani 13180, วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2545