header


วงจรไฟฟ้า

วงจรไฟฟ้า คือทางเดินของกระแสไฟฟ้าตั้งแต่จุดเริ่มต้นหรือแหล่งกำเหนิดไฟฟ้า ไปตามลวดตัวนำหรือสายไฟฟ้า จนได้หมุนกลับมายังจุดเริ่มต้นใหม่มีลักษณะเป็นห่วงปิด วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายประกอบด้วย เซลล์ไฟฟ้าหรือแหล่งกำเหนิดไฟฟ้า หลอดไฟ ลวดตัวนำหรือสายไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าอย่างง่ายมีดังนี้ คือ วงจรปิด วงจรเปิด วงจรลัด
1. วงจรปิด เป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลผ่านได้ครบวงจรอย่างต่อเนื่อง ทำให้หลอดไฟฟ้าสว่าง อุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ทำงานได้
2. วงจรเปิด เป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไม่ครบวงจร อุปกรณ์ทางไฟฟ้าไม่ทำงานหรือหลอดไฟฟ้าไม่สว่าง3. วงจรลัด เป็นวงจรไฟฟ้าที่กระแสไฟฟ้าไหลไม่ครบวงจร เช่นลวดตัวนำมาสัมผัสกัน ทำให้จุดที่ลวดตัวนำสัมผัสกันกระแสไฟฟ้าไหลผ่านมากเกินความร้อนสูง ทำให้เกิดไฟลุกไหม้ได้ ป้องกันได้โดยการต่อฟิวส์เข้าในสะพานไฟ หรือฟิวส์อัตโนมัติ หรือ อุปกรณ์ไฟฟ้า ฟิวส์เป็นโลหะผสมระหว่างโลหะกับตะกั่ว และมีบิสมัสเล็กน้อย มีจุดหลอมเหลวต่ำ เมื่อเกิดวงจรลัดฟิวส์จะหลอมเหลวและขาดเป็นการตัดวงจนไฟฟ้า


โดย : นาย ธีระยุทธ สมบูรณ์สุข, โรงเรียนวัดสุทธิสะอาด, วันที่ 4 มีนาคม 2545