วิจัยหน้าเดียวเรื่องเวคเตอร์


รายงานวิจัยหน้าเดียว
การจัดกิจกรรมการเรียนรู้ด้วยตนเองจากบทเรียนสำเร็จรูป
เรื่องเวคเตอร์(Vector)
ระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์ จังหวัดสตูล

จากการสอนวิชาฟิสิกส์ ในรายวิชา ว.422 ในระดับมัธยมศึกษาปีที่ 4 ระยะเวลา 4 ปี ในรายจุดประสงค์ การหาเวคเตอร์รวม พบว่านักเรียนมีผลสัมฤทธิ์การเรียนต่ำ จึงได้ทําการสร้างแบบสำรวจ จากนักเรียนเพื่อหาสาเหตุของปัญหา พบว่านักเรียนส่วนมาก ไม่เข้าใจการสร้างรูป หาขนาด และวัดทิศทางของ เวคเตอร์รวมได้ (ใส่เครื่องหมาย ขนาด และทิศทางเวคเตอร์ไม่ถูกต้อง ) จึงมีแนวคิดว่าวิธีการแก้ปัญหา ควรใช้บทเรียนสำเร็จรูป ให้ศึกษาค้นคว้าเรียนรู้ด้วยตนเอง และเป็นการเน้นนักเรียนเป็นศูนย์กลาง จึงได้จัดทำบทเรียนสำเร็จรูปมีบทเรียน 2 เรื่อง คือการรวมเวคเตอร์แบบการสร้างรูปหางต่อหาง และแบบหางต่อหัว แล้วให้นักเรียนศึกษาค้นคว้าจากบทเรียนสำเร็จรูป แล้วนำแบบทดสอบเดิมให้ทดสอบอีกครั้ง จากนั้นนำคะแนนมาเปรียบเทียบกัน ผลปรากฎว่าผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนหลังจากศึกษาด้วยบทเรียนสำเร็จรูป
นักเรียนมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนสูงกว่าเดิม ผลที่ได้จากการแก้ปัญหา ด้วยการสร้างบทเรียนสำเร็จรูปนี้นับว่าเป็นแนวทางการพัฒนาผล สัมฤทธิ์ทางการเรียนอีกแบบหนึ่ง ที่น่าจะใช้กับการเรียนการสอน การสอนซ่อมเสริมนักเรียน ตลอดจนการพัฒนาความรู้ของนักเรียนเองในรายวิชาฟิสิกส์ ระดับมัธยมศึกษาตอนปลายได้ว่าที่ร.ต.อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์
โรงเรียนพิมานพิทยาสรรค์จังหวัดสตูลโดย : นาย อนุสรณ์ ถาวรสุวรรณ์, โรงเรียนพิมานพิทยาสรร, วันที่ 20 มีนาคม 2545