Color blindness


ตาบอดสี (color blindness)
สาเหตุ เกิดจากเซลล์รูปกรวยที่จอตาไม่สามารถแยกแยะสีต่าง ๆ ได้ ภาวะนี้อาจเป็นได้กับผู้สูงอายุ ผู้ที่เป็นโรคเบาหวาน ต้อหิน หรือได้รับยาหรือสารพิษ ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะมองเห็นโลกเพียงเงาสีเทาและสีดำขาว ส่วนใหญ่จะพบเห็นผู้ที่มีตาบอดสีไม่สามารถแยกสีจากกันได้ เช่น แยกสีแดงจากสีเขียวไม่ได้ หรือมีปัญหาในการแยกสีต่าง ๆ มากน้อยต่างกันไป โรคนี้เกิดจากพันธุกรรมจะเกิดเพศชายมากกว่าเพศหญิง 10 เท่า
การตรวจและวินิจฉัย สายตาผิดปกติส่วนใหญ่จักษุแพทย์จะเป็นผู้ตรวจสอบ แม้ว่าตาบอดสีจะไม่ใช่เป็นอาการของโรคตา แต่เมื่อมีการมองเห็นและแยกสีไม่ได้ก็อาจก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ผู้ที่รู้ตัวว่าเป็นโรคนี้ จักษุแพทย์จะทดสอบการมองเห็นโดยการให้ผู้ป่วยดูภาพสีที่เป็นจุด หรือแบบทดสอบของนายแพทย์อิชิฮาราที่ประกอบไปด้วยจุดสีต่าง ๆ แล้วให้ผู้ป่วยแยกแยะตัวเลขหรือรูปภาพแต่ละภาพได้หรือไม่ ตาบอดสีไม่มีผลต่อการดำเนินชีวิตประจำวัน ยกเว้นผู้ขับขี่ยวดยานที่จะต้องฝึกจดจำสัญญาณไฟจราจรจากตำแหน่งที่เห็น ผู้ป่วยที่เป็นโรคนี้จะต้องรู้จักระมัดระวังตนเอง
รหัสสี แผ่นป้ายอิชิฮาราที่เห็นในภาพ คนปกติจะเห็นเป็นเลข แต่คนที่ตาบอดสีแดงเขียวจะมองเป็นจุดสีเต็มไปหมด โดยไม่สามารถแยกหรือบอกตัวเลขได้โดย : นาย ยงยุทธ ศรีพิบูลบรรเจิด, ร.ร ยานนาเวศวิทยาคม, วันที่ 22 มีนาคม 2545