ขยะรีไซเคิล

ในปัจจบันปัญหาขยะเป็นปัญหาที่สำคัญและเป็นปัญหาที่หาหนทางแก้ไขมายาวนานเนื่องจากปริมาณขยะที่เกิดขึ้นในแต่ละวันมีจำนวนมากจนทำให้เกิดปัญหาขยะล้นเมืองและมีแนวโน้มจะสูงขึ้นเรื่อยๆ ในการแก้ไขนี้จึงต้องเริ่มปลูกฝังแนวความคิดของเยาวชนไทยด้านความรู้ ทัศนคติ และค่านิยมแก่เด็กที่เกี่ยวกับการรักาาสภาพแวดล้อมในเรื่องของการทิ้งขยะโดยการแยกขยะเป็นการปลูกฝังนิสัยในการรักษาความสะอาดอย่างเป็นระบบและถูกวิธีเพื่อจะได้สามารถนำขยะกลับมารีไวเคิลเพื่อใช้ประโยชน์ได้อีกดังนั้นหากเราทุกคนหันมาใส่ใจในเรื่องแยกขยะได้ก่อนการทิ้งก็จะสามารถช่วยลดปัญหาขยะตกค้างและปัญหาเรื่องการขาดแคลนสถานที่กำจัดขยะ
หนังสือพิมพ์เดลินวส์. ฉบับที่ 19,129. วันที่ 26. กุมภาพันธ์, 2545 : 30โดย : นางสาว nuchjaree pilaphim, ripw konglung 13180, วันที่ 9 เมษายน 2545